Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Οι μεταβολές σε αποδοχές και όρους εργασίας

                 Του Ευάγγελου Πάντζου- Διευθυντή Σ.ΕΠ.Ε., Συγγραφέα Εργατικής Νομοθεσίας

Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 επέφερε νέες ρυθμίσεις τροποποιώντας για δεύτερη φορά βασικές διατάξεις του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις» (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).
1. Μεταβολές του Ν.3899/2010 - Διαιτησία
Οι πρώτες βασικές τροποποιήσεις επήλθαν με το άρθρο 14 «Διαδικασία Επίλυσης Συλλογικών Διαφορών» του Ν. 3899/10 (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-10) που αντικατέστησε τα άρθρα 14 , 15 , 16 κ 17 του Ν. 1876/90 και αφορούν Μεσολάβηση, Διαιτησία και διοικητικά θέματα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Έτσι δημιουργήθηκαν δύο αυτοτελή ειδικά σώματα 14 Μεσολαβητών και 12 Διαιτητών. Η σπουδαιότερη τροποποίηση αφορά την προσφυγή στη διαιτησία, που τώρα μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαπραγμάτευσης με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών, εργατικών και εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και όχι μονομερώς, όπως προβλεπόταν αρχικά από την εργατική οργάνωση. Επιπλέον, προβλέπεται ότι με τη διαιτητική διαδικασία διαμορφώνονται μόνο οι αποδοχές του προσωπικού και όχι λοιποί όροι εργασίας.

2. Μεταβολές του άρθρου 37 του Ν .4024/2011 - επιχειρησιακές συμβάσεις
Με τη δεύτερη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 37, τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.1876/90 με το αιτιολογικό της αποκέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δίνοντας έμφαση στο επίπεδο της επιχείρησης, όπου εργοδότης ή εκπρόσωποί του και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα πραγματικά επιχειρησιακά προβλήμα­τα και αποφασίζουν μέσα στους κόλπους της.
3. Μεταβολές του Ν.4046/2012 - Αποδοχές, μετενέργεια, επιδόματα
Τρίτη νομοθετική ρύθμιση επήλθε με το Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-12) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της Ελλάδος» και την με αριθμό 6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (6 ΠΥΣ/12 ΦΕΚ 38/Α/28-02-12) που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου. Οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν πλήρεις Κανόνες Δικαίου άμεσης εφαρμογής από 14/02/2012 και ισχύουν για τη χρονική διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δηλ. για τα έτη 2012 έως 2015. Με τις νομοθετικές αυτές διατάξεις ρυθμίζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να μειωθούν οι νόμιμες ή καταβαλλόμενες αποδοχές που κατέβαλλαν οι εργοδότες μέχρι τις 14/02/2012, ανεξάρτητα ποια ΣΣΕ ή ΔΑ εφάρμοζαν.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όλες οι ανωτέρω τροποποιητικές ρυθμίσεις πραγματώθηκαν σε εκτέλεση του Ν.3845/10 (ΦΕΚ 65/Α΄/6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη- μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», που αναφέρονται αναλυτικά στα 4 παραρτήματα- μνημόνια (που συντάχθηκαν τα 2 πρώτα στις Βρυξέλλες 25η Μαρτίου και 11η Απριλίου 2010 στην αγγλική γλώσσα και τα άλλα δύο στην Ελλάδα αρχές Μαΐου 2010). Στο παράρτημα ΙΙΙ - μνημόνιο 3 αναφέρονται οι διαρθρωτικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Να ενισχυθεί η αγορά εργασίας με τη μείωση των αποδοχών τόσο του δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες και να καταστεί δυνατή η συγκράτηση του κόστους εργασίας για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Μετά από διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους μέσα στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις μαζί με την εξάλειψη της ασυμμετρίας στη Διαιτησία. Προβλεπόταν επίσης θέσπιση ελάχιστων αποδοχών για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κυρίως νέων, σύστημα ελέγχου για την αδήλωτη εργασία, παράταση της περιόδου μαθητείας, διευκόλυνση απολύσεων (αύξηση αριθμού απολυμένων και μειώσεις αποζημίωσης), ευρύτερη χρήση της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ήδη, όλες αυτές οι σημαντικές αλλαγές, που αφαίρεσαν σημαντικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας έχουν επέλθει με τους πρόσφατους νόμους 3833/2010, 3839/2010, 3842/2010, 3845/2010, 3846/10, 3863/10, 3865/10, 3867/10, 3871/10, 3896/10, 3899/10, 3986/11, 3996/11, 4024/11, 4046/12 και ΠΥΣ 6/2012.
4. Μείωση αποδοχών βάσει του Ν.4046/2012
Σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε. καθορίζονται σε σχέση με αυτά που προβλέπονταν και ίσχυαν την 1/1/2012, μειωμένα κατά 22%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14/2/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ ήτοι 2015.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται, κάθε χρονικό διάστημα εργασίας του μισθωτού σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα για τους εργατοτεχνίτες από 18ο ετών και πάνω, για δε τους υπαλλήλους σε θέση παρεμφερή που υπολογίζεται από το 19ο έτος της ηλικίας τους.
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓA ΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 1/1/12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 1/1/12
0-3
26,18
0,00
2,62
26,18
33,57
28,80
36,92
3-6
26,18
1,31
2,62
27,49
34,80
30,11
38,16
6-9
26,18
2,62
2,62
28,80
36,43
31,42
39,83
9-12
26,18
3,93
2,62
30,11
38,11
32,73
41,47
12-15
26,18
5,24
2,62
31,42
39,78
34,04
43,14
15-18
26,18
6,55
2,62
32,73
41,43
35,35
44,80
18-ΑΝΩ
26,18
7,85
2,62
34,03
43,11
36,65
46,47
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 14/2/12
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓA ΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 1/1/12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 1/1/12
0-3
586,08
0,00
58,61
586,08
751,59
644,69
826,54
3-6
586,08
58,61
58,61
644,69
813,99
703,30
889,13
6-9
586,08
117,22
58,61
703,30
887,99
761,91
963,13
9-ΑΝΩ
586,08
175,82
58,61
761,90
961,99
820,51
1037,13
Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξάρτητα από κλάδο (δηλ. κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης που εφαρμόζει την ΕΓΣΣΕ) και ειδικότητα (υπαλλήλου ή εργάτη) και για τους ήδη εργαζόμενους, διαμορφώνονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων που ίσχυαν κατά την 1/1/12 μειωμένα κατά 32%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα από 14/2/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ ήτοι 2015.
Για την εφαρμογή των νέων μειωμένων κατωτάτων νομίμων μισθών και ημερομισθίων δεν είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή καθόλου μείωση, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από το 22% ή 32%, πέραν του οποίου η όποια συμφωνία είναι άκυρη και επιβάλλονται στους εργοδότες κυρώσεις από το Σ.ΕΠ.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011 .
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓA ΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
22,83
0,00
2,28
22,83
25,11
3-6
22,83
1,14
2,28
23,97
26,25
6- ΑΝΩ
22,83
2,28
2,28
25,11
27,39
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓA ΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
510,95
0,00
51,10
510,95
562,05
ΑΝΩ
510,95
51,10
51,10
562,05
613,15
Οι παραπάνω μειώσεις εφαρμόζονται όταν ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση την Εθνική Γενική ΣΣΕ. Αν όμως αμείβε­ται με βάση άλλη ΣΣΕ ή ΔΑ όπως π.χ. κλαδική, ομοιο­επαγγελματική, επιχειρησιακή, ή αν οι αποδοχές του έχουν καθορισθεί με ατομική σύμβαση εργασίας (Π.Δ. 156/94), ή αν προκύπτει από επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, τότε δεν επέρχεται μείωση των αποδοχών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις για μείωση των αποδοχών, δεν είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, αλλά του παρέχουν την δυνητική ευχέρεια να μειώσει τις αποδοχές. Σε περίπτωση που ο εργοδότης, παρά τη νομική δυνατότητα που του παρέχουν οι παραπάνω διατάξεις, δεν προχωρήσει σε μείωση των αποδοχών σε εύλογο χρονικό διάστημα από 14/2/12, τότε για να έχει τη δυνατότητα να προβεί, σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, στις μειώσεις αυτές, θα πρέπει να διατηρήσει σαφή γραπτή επιφύλαξη. Αυτή η γραπτή επιφύλαξη, είτε καταγραφεί στη νέα τροποποιημένη ατομική σύμβαση εργασίας (Π.Δ.156/94) είτε στο χορηγούμενο ανά μήνα αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών (άρθρο 5 του Ν.3227/04), ή και στα δύο αυτά νόμιμα έγγραφα, θα πρέπει να αναφέρεται ως οικειοθελής ή εξ ελευθεριότητας παροχή, ώστε να διατηρήσει το δικαίωμα να περικόψει αυτήν την οικειοθελή παροχή, οποτεδήποτε στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μειώσεις μέχρι 22% και 32% αφορούν εργοδότες και εργαζόμενους που εφήρμοζαν την Εθνική Γενική ΣΣΕ κατά την άποψή μας και όπως ορθά ερμηνεύεται από την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας με Α.Π. 4601/304/12-03-12 και το έγγραφο με Α.Π. 1066/19-03-12.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΠΥΣ/6/2012 από 14-02-12, και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η εφαρμογή όρων ΣΣΕ, ΔΑ, Υπ. Αποφάσεων, ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που προβλέπουν αυτόματη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, λόγω συμπλήρωσης μεγαλύτερου χρόνου υπηρεσίας (επίδομα ωρίμανσης), όπως π.χ. αλλαγή μισθολογικής κλίμακας, επίδομα πολυετίας κ.λ.π.
Με τις νεότερες διατάξεις οι ΣΣΕ ή ΔΑ συνάπτονται ή συμφωνούνται ή καταρτίζονται πλέον για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και μεγαλύτερη από τρία (3) έτη.
5. Παράταση ισχύος και μετενέργεια Σ.Σ.Ε και Δ.Α.
Οι κανονιστικοί ή θεσμικοί όροι ΣΣΕ, που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, κατά το χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους, αντί έξι (6) μήνες που ίσχυε πριν ( άρθρο 9 Ν.1876/90 ). Αυτό σημαίνει ότι για τους ήδη εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο οι όροι της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε, ενώ για τους νέους εργαζόμενους, που θα προσληφθούν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι όροι της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε, ισχύουν μόνο εφόσον και τα δύο μέλη ανήκουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που την υπέγραψαν ( παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990 ). Η επέκταση ισχύος για ένα τρίμηνο ΣΣΕ ή ΔΑ που έληξε ή καταγγέλθηκε αποβλέπει στην επαναδιαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για κατάρτιση νέας ΣΣΕ ή ΔΑ. Μετά την πάροδο του τριμήνου πλέον αρχίζει η φάση της μετενέργειας, δηλ. παύει να είναι ενεργή η ΣΣΕ (δεν ισχύει), κατά την οποία οι όροι της ΣΣΕ δεν έχουν πλέον αναγκαστική ισχύ, αλλά εξακολουθούν να επηρεάζουν την ατομική σύμβαση εργασίας, μέχρι να τροποποιηθεί με νέα.
Αν δεν συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους νέα ΣΣΕ κατά το διάστημα του τριμήνου, τότε μετά το πέρας του τριμήνου, δηλ. αρχίζει η φάση της μετενέργειας, ο εργο­δότης έχει δικαίωμα μονομερώς να συνεχίσει να καταβάλ­λει αποκλειστικά το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε και τα τέσσερα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονταν. Αντίθετα δεν οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα λοιπά επιδόματα που προβλέ­πονταν από την ΣΣΕ, π.χ. πρόσθετες οικονομικές παροχές, πριμ αποδοτικότητας ή επίτευξης στόχων, επιδόματα θέσης, διαχειριστικών λαθών, επίδομα Η/Υ, ξένης γλώσσας κ.λ.π.
Κατά το χρονικό διάστημα της μετενέργειας μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι με συμφωνία, που κατα­γράφεται στην ατομική σύμβαση εργασίας, να προβούν σε μειώσεις των καταβαλλομένων αποδοχών για τους ήδη εργαζόμενους, μέχρι τα κατώτατα όρια μισθών ή ημερομισθίων της εκάστοτε Εθνικής Γενικής ΣΣΕ. Στις αποδοχές αυτές, υπολογίζονται ο χρόνος προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργο­δότη με οποιαδήποτε ειδικότητα και το επίδομα γάμου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με νέες προσλήψεις εργαζομένων, δηλ. ελεύθερη συμφωνία για τις αποδοχές μέχρι τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ.
Για τις Συλλογικές ΣΣΕ ή ΔΑ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν πριν τις 14/08/2011 και έχουν διανύσει το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε ο Ν 1876/90, είναι 43 και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα ΣΣΕ ή ΔΑ, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης ΣΣΕ ή ΔΑ, που εφήρμοζε ο εργοδότης, έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας ενδοτικού χαρακτήρα (ενοχικοί όροι) μπορούν να μεταβληθούν μόνο με την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Π.χ. η Διαιτητική Απόφαση 51/2010 της κλαδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ίσχυε από 01/01/10 έως 31/12/10 και δεν είχε κηρυχθεί υποχρεωτική, έπαυσε δε να ισχύει ως συλλογική σύμβαση μετά το πέρας του 6μήνου στις 30/06/11. Η Διαιτητική Απόφαση 45/2009 της ομοιοεπαγγελματικής σύμβασης λογιστών και βοηθών λογιστών που κηρύχθηκε και υποχρεωτική, ίσχυε από 01/01/09 μέχρι 31/12/09 και καταγγέλθηκε 13/01/10, δηλ. έπαυσε να ισχύει μετά την παράταση του 6μήνου στις 30/06/10. Και στις δύο περι­πτώσεις οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι της αντίστοιχης επιχείρησης, εξακολουθούσαν να αμείβονται με τις αντίστοιχες ΔΑ, ανεξάρτητα εάν ήταν υποχρεωμένοι να την εφαρμόζουν ή όχι οι εργοδότες, έχουν παύσει να παρά­γουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν όμως στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με νέες συμφωνίες των μερών. Οι εργαζόμενοι που θα προσλαμβάνονταν μετά την λήξη του 6μήνου (περίοδος μετενέργειας), θα μπορούσαν να αμείβονταν με ελεύθερη συμφωνία μέχρι τα κατώτατα όρια της τότε ΕΓΣΣΕ, εφόσον δεν είχε προκύψει νέα ΣΣΕ ή ΔΑ.
6. Μεταβολές αποδοχών & επιδομάτων για ΣΣΕ που η παράταση ισχύος τους έληξε 14/5/2012
Η ημερομηνία της 15ης Μαΐου 2012 με τη λήξη του τριμήνου και την εφαρμογή της μετενέργειας αφορά 10 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από τις 151 που υπάρχουν συνολικά. Πρόκειται για τις ΣΣΕ ή ΔΑ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/08/11 και μέχρι τις 14/02/12 διανύοντας το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους που προέβλεπε ο Ν. 1876/1990. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις παρακάτω δέκα ΣΣΕ ή ΔΑ:
1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 28/23-06-2011. Ισχύς από 01/01/02011-31/12/2011. Δεν κηρύχτηκε υποχρεωτική. Μονομερώς ο εργοδότης καταβάλλει: α) βασικό μισθό ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στο χώρο, β) επίδομα κάθε τέκνου και γ) επίδομα σπουδών.
Π.χ. εργαζόμενος με 6 χρόνια συμπληρωμένα, έγγαμος με 2 παιδιά, πτυχίο ΑΕΙ, τμηματάρχης, μία ξένη γλώσσα και διαχειριστικών λαθών.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικός 988,00 + γάμου 98,80 + πολυετίας 7,8 + τέκνων 148,2 + πτυχίο 227,24 + τμηματάρχης 98,8 + ξένη γλώσσα 79,04 + διαχ. λαθών 49,40 > σύνολο 1697,28 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές βασικός 988,00 + τέκνων 148,2 + πτυχίο 227,24 > σύνολο 1363,44 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 333,84 ευρώ
2. ΣΣΕ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.
ΣΣΕ 14/12/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 59/21-12-2010. Ισχύς από 01/01/02010-31/12/2011. Δεν κηρύχτηκε υποχρεωτική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό μισθό ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στο χώρο(κλίμακα λόγω ωρίμανσης), β) επίδομα τέκνου από το 2 και πάνω και γ) επίδομα σπουδών.
Π.Χ. εργαζόμενος, πωλητής βιβλίων, με 6 χρόνια συμπληρωμένα, έγγαμος με 2 παιδιά, πτυχίο ΤΕΙ, μία ξένη γλώσσα και ταμίας.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικός1028,61 + 102,86 + 51,43 + 133,72 + 51,43 + 51,43 =1419,48 ευρώ.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικός 1028,61 + επίδομα 2ου παιδιού 51,43 + ΤΕΙ 133,72 = 1213,76 μικτά, δηλ. διαφορά 205,72 ευρώ
3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΣΣΕ 16/12/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 56/17-12-2010. Ισχύς από 01/01/10-31/12/11. Καταγγέλθηκε 09/02/12. Κηρύχθηκε υποχρεωτική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να κατα­βάλλει: α) βασικό μισθό ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στον κλάδο β) επίδομα τέκνων τα 2 πρώτα + 5% το καθένα, το 3ο 7% κ.λ.π. και γ) επίδομα σπουδών 5% για κάθε έτος ΑΕΙ. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. εργαζόμενος, πτυχιούχος ΑΕΙ 4 χρόνια, 6 χρόνια στον κλάδο, έγγαμος με 2 παιδιά και προϊστάμενος.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικός (πίνακα ανωτάτης εκπαίδευσης) 1245,75 + τέκνων 124,58 + πολυετίας 107,13 + γάμου 124,58 + ΑΕΙ 249,15 + Η/Υ 87,20 + ανθυγιεινό 124,58 + επίδ. Προϊστ. 124,58 = 2187,55 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικός 1245,75 + τέκνων 124,58 + ΑΕΙ 249,15 = 1619,48 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 568,07 ευρώ
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΣΕ 06/12/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 58/20-12-2010. Ισχύς από 01/01/10-31/12/11. Κηρύχθηκε υποχρεωτική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό μισθό ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στον κλάδο β) επίδομα σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. εργαζόμενος, υπάλληλος γραφείου, πτυχιούχος ΑΕΙ, 6 χρόνια στον κλάδο, έγγαμος με 2 παιδιά και ταμίας.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικός (πίνακα υπαλλήλων γραφείου) 953,51 + γάμου 95,35 + ΑΕΙ (18%) 171,63 + ταμιακό (6%) 57,21 = 1277,70 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικός 953,51 + ΑΕΙ 171,63 = 1125,14 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 152,56 ευρώ
5. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΣΤΡΙΕΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤ/ ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΣΕ 23/12/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 4/ 20-01-2011. Ισχύς από 01/01/10-31/12/11. Κηρύχθηκε υποχρεωτική. Μονομε­ρώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό ημερομίσθιο β) επίδομα τριετίας 5%. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.Χ. εργαζόμενη, κα­θαρίστρια, έγγαμη με 2 παιδιά και 6 χρόνια στο χώρο. Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικό ημερομίσθιο 35,30 + γάμου 3,53 + 2 τριετίες 3,53 + ανθυγιεινό 1,77 = 44,13 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικό ημερομίσθιο 35,30 + τριετίας 3,53 = 38,83 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 5,30 ευρώ ημερομίσθιο χ 26ημ. = 137,80 ευρώ το μήνα.
6. ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΠΛΑΣΙΕ) ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΣΕ 29/11/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 53/ 09-12-2010. Ισχύς από 01/01/10-31/12/11. Κηρύχθηκε υποχρεω­τική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να κατα­βάλλει: α) βασικό μισθό κλίμα­κας. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. περιοδεύων πω­λητής, έγγαμος με 2 παιδιά και 6 χρόνια στο επάγγελμα, πτυχιούχος ΑΕΙ και Διευθυντής.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικό μισθό κλίμακας 6-8 929,85 + γάμου 92,99 + Διευθυντής 10% 92,99 + επιδ. διαχ. λαθών 45,5 =1161,33 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικό μισθό 929,85 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 231,48 ευρώ.
7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΣΕ 02/09/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 64/29-12-2010. Ισχύς από 01/01/10-31/12/11. Δεν κηρύχθηκε υποχρεω­τική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό μισθό βάσει κλίμακας εργασίας στο χώρο β) επίδομα για κάθε παιδί 5%. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. εργαζόμενος ως τεχνολόγος τροφίμων, 6 χρόνια στον κλάδο, έγγαμος με 2 παιδιά, Προϊστάμενος και ξένη γλώσσα.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικός μισθός (κλίμακα του πίνακα 5-7) 1209,34 + γάμου 120,93 + παιδιών120,93 + Προϊστάμενος (19%) 229,77 + ξένη γλώσσα (5%) 60,47 = 1741,44 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικός 1209,34 + τέκνων 120,93 = 1330,27 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 411,17 ευρώ
8. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Α. 19/2011 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 11/17-11-2011. Ισχύς από 01/01/11-18/01/12, καταγγέλθηκε 18/01/12. Δεν κηρύχθηκε υποχρεωτική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό μισθό β) τριετίες στο επάγγελμα 10%, γ) επίδομα τέκνων από το 3ο και πάνω 15% για κάθε παιδί, δ) επίδομα ειδικών συνθηκών 13%. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. εργαζόμενος αδειούχος χειριστής, 6 χρόνια στο επάγ­γελμα, έγγαμος με 3 παιδιά, χειριστής βαρέων μηχανημάτων πάνω από 201 ΗΡ.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικός μισθός 1167,62 + επίδομα τριετίας 233,52 + γάμου 116,76 + 3ο παιδί 175,14 + ειδ. συνθ. 151,79 + ιπποδύναμη (10%) 116,76 =1961,59 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικό 1167,62 + τριετίες 233,52 + 3ο παιδί 175,14 + ειδ. συνθ. 151,79 = 1728,07 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 233,52 ευρώ
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΣΕ 23/12/2010 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 3/19-01-2011. Ισχύς από 01/01/10-31/12/ 11. Κηρύχθηκε υποχρεωτική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό μισθό κλίμακας ανάλογα με το χρόνο εργασίας στο επάγγελμα β) πτυχίου ΑΕΙ 18% ή ΤΕΙ13%. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. εργαζόμενος ως χειριστής Η/Υ, 6 χρόνια στην ειδικότητα, έγγαμος με 2 παιδιά, πτυχίο ΑΕΙ.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικό μισθό (κλίμακα του πίνακα 5-7) 999,63 + γάμου 99,96 + ΑΕΙ 179,93 + ανθυγιεινό 149,94 =1429,46 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικό 999,63 + πτυχίου 179,93 = 1179,56 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 249,9 ευρώ
10. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΣΣΕ 26/05/2011 Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 36/09-11-2011. Ισχύς από 01/01/10-31/12/11. Δεν κηρύχθηκε υποχρεω­τική. Μονομερώς ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει: α) βασικό μισθό κλίμακας ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στον κλάδο. β) επίδομα τέκνων τα 2 πρώτα + 5% το καθένα, το 3ο 7% κ.λ.π. και γ) επίδομα σπουδών 5% για κάθε έτος ΑΕΙ. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα εκτός.
Π.χ. εργαζόμενος, πτυχιούχος ΑΕΙ 5 χρόνια, 6 χρόνια στον κλάδο, έγγαμος με 2 παιδιά και διευθυντής με master και ξένη γλώσσα.
Ελάμβανε βάσει της ΣΣΕ αποδοχές: βασικό μισθό, επίδομα ξένης γλώσσας 1245,75 + τέκνων 131,73 + πολυετίας 113,29 + γάμου 131,73 + ΑΕΙ (5 έτη 25%) 329,32 + master 65,86 + διευθυντή (20%) 263,45 = 2352,65 ευρώ μικτά.
Μονομερώς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει αποδοχές: βασικό μισθό 1317,27 + τέκνων 131,73 + ΑΕΙ 329,32 = 1778,32 ευρώ μικτά, δηλ. διαφορά 574,33 ευρώ
Τέλος σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, μπορεί ο εργοδότης με συμφωνία και του εργαζομένου, να συνάψουν νέα ατομική σύμβαση εργασίας με αποδοχές μειωμένες μέχρι τις κατώτερες της εκάστοτε Εθνικής Γενικής ΣΣΕ που είναι σήμερα 761,91 ευρώ (έγγαμος με 2 τριετίες), εάν δεν έχει άλλη προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη πριν τον τελευταίο (βλ. προηγούμενους πίνακες).
Όσον αφορά τις νόμιμες υποχρεώσεις που έχει η επιχεί­ρηση που προβαίνει σε μεταβολή των καταβαλλομένων αποδοχών στο προσωπικό της θα πρέπει ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του να καταθέσει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων (πρώην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας) νέο πρόγραμμα εργασίας, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την επέλευση της αλλαγής. Στο πρόγραμμα εργασίας θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία εργαζομένων, ειδικότητα, αποδοχές που κατέβαλε πριν και αποδοχές που θα καταβάλλει μετά τη μεταβολή. Θα πρέπει να κατατεθούν 2 προγράμματα εργασίας με αποδοχές (εργοδότης κ υπηρεσία) και ένα χωρίς αποδοχές, για να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στους χώρους εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας που αναφέρει μεταβολές αποδοχών θα πρέπει να διατηρείται στα αρχεία της επιχείρησης τουλάχιστον για 10 έτη λόγω 10ετούς παραγραφής της ασφαλιστικής νομοθεσίας (έλεγχος ΙΚΑ) ενώ η παραγραφή της εργατικής νομοθεσίας είναι 5ετής. Η νέα τροποποιημένη ατομική σύμβαση εργασίας δεν κοινοποιεί­ται σε δημόσια αρχή αλλά γνωστοποιείται στον εργαζόμενο, εντός ενός (1) μηνός.

ΠΗΓΗ, E-FOROLOGIA.GR 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.