Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Γνωστοποίηση διαγραφής επισφαλών πελατών

1. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της περιπτ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. είναι η τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας. 2. Για την διενέργεια προβλέψεων (και την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα) δεν απαιτείται κατά το χρόνο των προβλέψεων να υπάρχουν υπόλοιπα πελατών που κρίνονται από την επιχείρηση ανεπίδεκτα είσπραξης. Υπόψη βέβαια και η υποχρέωση φορολόγησης του υπολοίπου του λογαριασμού 44.11 (επισφαλών απαιτήσεων) στην πενταετία, στην περίπτωση μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. 3. Από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτει το ποσό της διενεργούμενης πρόβλεψης (με τους περιορισμούς που τίθενται στην διάταξη). Σχετικά με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι : «Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές».
Συνεπώς, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις σε προηγούμενες χρήσεις (δηλ. δεν υπάρχει υπόλοιπο λογ. 44.11), και δεν αρκεί το ποσό που μπορεί να σχηματιστεί την 31/12/2011, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η διαγραφή απαίτησης, εκτός και αν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα. Η επιχείρηση βέβαια μπορεί να διαγράψει την απαίτηση, δεν έχει όμως δικαίωμα έκπτωσης του ποσού αυτού από τα ακαθάριστα έσοδά της. 4. «Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοιούται η διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα (N.3588/2007). Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ. του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)»(ΣΗΜ.ΣΥΜΒ.25/7) (απόσπασμα από την διάταξη της περιπτ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ως ισχύει με το Ν.4013/2011) 5. Για το ίδιο θέμα, σημειώνουμε από την ΠΟΛ.1015/7-2-2005 (άρθρο 9 παρ. 3) : «Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που διαγράφονται χωρίς να ασκηθούν ένδικα μέσα, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ. του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε 3 αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ.186/1992».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.