Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Ειδικά Θέματα για την Διακίνηση αγαθών

Ευθύμιος Κ. Σαΐτης - τ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπ. Οικονομικών

Στο παρόν κείμενο δημοσιεύονται επιλεγμένα θέματα διακίνησης αγαθών.
Έγγραφα που απαιτούνται για διακίνηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, από 1/1/1993, στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα αγαθά να διακινούνται από τις άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ε. προς την Ελλάδα, συνοδευόμενα και στο εσωτερικό της χώρας με τα συνοδευτικά έγγραφα του αποστολέα (φορολογικά ή εμπορικά) εφόσον παραδίδονται απευθείας στις εγκαταστάσεις του αγοραστή επιτηδευματία (εγκ.1128677/1076/ ΠΟΛ.1293/29-12-1992).

Διακίνηση αγαθών επιτηδευματία από προσωπική περιουσία


Για να εμφανιστούν αγαθά που ανήκουν στη προσωπική περιουσία φυσικού προσώπου, στην επιχείρησή του, ως εμπορεύσιμα αγαθά, κατά την διακίνησή τους στο κατάστημα συνοδεύονται με Δ.Α., στο οποίο θα αναγράφονται ως στοιχεία παραλήπτη τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ως επιτηδευματία, καθώς και ο τόπος αποστολής, που είναι η διεύθυνση όπου βρίσκονταν τα εν λόγω αγαθά με σαφή μνεία στο σκοπό διακίνησης, π.χ. για πώληση προερχόμενα από την προσωπική περιουσία (εγγ.1147090/ 1191/13-12-1993).

Στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν για διακίνηση διαφημιστικού υλικού

Όταν διακινείται για διανομή σε επιτηδευματίες, διαφημιστικό υλικό (αναπτήρες, μπλούζες, τασάκια, κ.λπ.) εκδίδεται Δ.Α. (εγγ.1069201/520/5-7-1996).

Για τις διακινήσεις διαφημιστικών δώρων μικρής αξίας (αφίσες, μπλουζάκια, στυλό, κ.λπ.) με σκοπό τη δωρεάν διάθεση στο κοινό, υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής στα οποία θα αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης "δωρεάν διάθεση στο κοινό" και ως τόπος προορισμού τα συγκεκριμένα σημεία - περιοχές στα οποία θα διανεμηθούν τα εν λόγω δώρα (εγγ.1019053/120/27-3-2008).

Τι πρέπει να αναγράφεται στο Δ.Α για διανομή δειγμάτων

Όταν διακινούνται δείγματα, ακόμη και εάν έχουν συσκευασία διάφορη των εμπορευόμενων ειδών, εκδίδεται Δ.Α με την ένδειξη ότι πρόκειται για "δωρεάν διανομή δειγμάτων" (εγγ.1010233/96/22-2-1995).

Υποχρέωση έκδοσης στοιχείων για μεταφορά αγαθών στο εξωτερικό

Τα αγαθά σας που μεταφέρονται στο εξωτερικό (εντός ή εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης) προς έκθεση και πώληση και αυτά που τυχόν επιστραφούν επειδή δεν πωλήθηκαν πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Για τις δραστηριότητες που θα ασκείτε εκτός των ορίων αυτών δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ., θα πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί τυχόν ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων στις αλλοδαπές έννομες τάξεις στις οποίες θα δραστηριοποιηθείτε. (εγγ.1102449/673/29-10-2007).

Διακίνηση προϊόντων από αγρότες ειδικού καθεστώτος, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο


Όταν διακινούν προϊόντα τους (οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του Ν.2859/2000, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού και διακινούν οπωρολαχανικά, άνθη και φυτά (σ.σ. και από 22/12/2006 και για νωπά αλιεύματα) για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο) στις λαϊκές αγορές, για πώληση:

α) εκδίδουν Δ.Α., κατά την έναρξη της μεταφοράς, στο οποίο θα αναγράφονται, τα στοιχεία του παραγωγού ως αποστολέα και συγχρόνως παραλήπτη, η ώρα έναρξης της αποστολής, ο τόπος προορισμού (η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά) η ημερομηνία έκδοσης του Δ.Α., ο σκοπός διακίνησης, το είδος, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως,

β) εκδίδουν, επίσης, Δ.Α. κατά την επιστροφή του προϊόντος από την λαϊκή αγορά προς την εγκατάστασή τους, σημειώνοντας την εναπομείνασα κάθε φορά ποσότητα προϊόντος (εγγ.1134634/1186/21-12-1994, εγγ.1085916/672/26-9-2006).

Τι γίνεται όταν σε κάποιο φορολογικό στοιχείο υπάρχει διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αποστολής και παράδοσης

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αποστολής και της ημερομηνίας παράδοσης, ο ελεγχόμενος έχει υποχρέωση να αποδείξει στον έλεγχο, σε ποιους λόγους οφείλεται η χρονική αυτή καθυστέρηση (εγγ.1044596/394/1-6-1992).

Μπορεί να γίνει η εκτύπωση των Δ.Α σε ημερομηνίες προγενέστερες από την ημερομηνία διακίνησης

Επιτρέπεται η συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη της έκδοσης μέρα, για τις προγραμματισμένες συναλλαγές της επόμενης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (μπορεί να εκδίδονται από διαφορετική σειρά ή στο τέλος της ημέρας από την ίδια σειρά) (εγκ.1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12-6-1992).

Επίσης, μπορείτε να προετοιμάζετε (εκτυπώνετε) τα μηχανογραφικά Δ.Α. σε ημερομηνίες προγενέστερες (δυο ή και περισσότερες ημέρες πριν την πραγματική ημερομηνία διακίνησης) με ημερομηνία έκδοσης αυτή της πραγματικής διακίνησης, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (εγγ.1015533/101/25-4-2007).

Τι μπορεί να γίνει όταν προεκτυπώνονται φορολογικά στοιχεία και μεσολαβούν αργίες

Για τη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων (και του Δ.Α.) την προηγούμενη της έκδοσης μέρα, με ημερομηνία της επόμενης, για τις προγραμματισμένες συναλλαγές της επόμενης αυτής ημέρας, δεν απαιτείται έγκριση από τη Δ.Ο.Υ., όμως δεν πρέπει να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης. Μπορεί, δηλαδή, να συμπληρώνονται φορολογικά στοιχεία από ιδιαίτερη σειρά ή από την ίδια σειρά, μετά το τέλος των συναλλαγών της ημέρας.

Η ανωτέρω διαδικασία έγινε δεκτό και ισχύει αναλόγως όταν τα φορολογικά στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια, κ.λπ.) εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς.

Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία (Δ.Α., Τιμολόγια, κ.λπ.) θα φέρουν την ημερομηνία της επόμενης μέρας που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, στη δε σήμανση θα αποτυπώνεται (περιλαμβάνεται) η ημερομηνία έκδοσής τους μέσω της ΕΑΦΔΣΣ (προηγούμενη). Όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή γενική αργία, τα παραστατικά που προεκτυπώνονται την Παρασκευή ή την παραμονή της αργίας, θα έχουν ημερομηνία Δευτέρας ή της επόμενης της αργίας, που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και στη σήμανση την ημερομηνία έκδοσής τους, δηλαδή της Παρασκευής, ή της παραμονής της αργίας κατά περίπτωση (εγγ.1050300/558/21-7-2003).

Επίσης, μπορείτε να προετοιμάζετε (εκτυπώνετε) τα μηχανογραφικά Δ.Α. σε ημερομηνίες προγενέστερες (δυο ή και περισσότερες ημέρες πριν την πραγματική ημερομηνία διακίνησης) με ημερομηνία έκδοσης αυτή της πραγματικής διακίνησης, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (εγγ.1015533/101/25-4-2007).

Τι θα πρέπει να αναγραφεί στο Δ.Α σε περίπτωση που δεν έχουν παραδοθεί τα αγαθά στον πελάτη

Στην περίπτωση κατά την οποία το μπετό συνοδεύεται με Δ.Α. και δεν παραδίδεται ολόκληρη η ποσότητα στον αρχικό πελάτη, αλλά ένα μέρος αυτής, λόγω ιδιαιτεροτήτων και στη συνέχεια εκδίδεται νέο Δ.Α. για την περαιτέρω διακίνηση σε άλλο πελάτη ή για επιστροφή της μη παραδοθείσας ποσότητας, πρέπει στο αρχικό Δ.Α. να αναγράφεται η πραγματικά παραδοθείσα ποσότητα σε άλλη θέση αυτού ή να διαγραμμίζεται η αρχική ποσότητα, με τέτοιο τρόπο που να διαβάζεται με ευχέρεια. Σκόπιμο είναι στα στελέχη των Δ.Α., των περιπτώσεων αυτών, να αναγράφονται οι αριθμοί των Δ.Α., με τα οποία διακινήθηκε η μη παραδοθείσα ποσότητα (εγγ.1019672/162/13-2-1995).

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η παράδοση των αγαθών στον πελάτη - παραλήπτη, αυτά επιστρέφονται στην επιχείρηση συνοδευμένα με το ίδιο δελτίο αποστολής, επί του οποίου πρέπει να σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η παράδοση των αγαθών.

Επισημαίνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση οι επικαλούμενοι από το φορολογούμενο λόγοι ως αναφερόμενοι σε πραγματικά περιστατικά, κρίνονται ως προς τη βασιμότητά τους από τον φορολογικό έλεγχο (εγγ.1003203/13/26-1-1998).

Υποχρέωση έκδοσης στοιχείου για παράδοση δωρεάν δειγμάτων

Δεν εκδίδεται Δελτίο Αποστολής για την δωρεάν παράδοση, σε πελάτες επιτηδευματίες, δειγμάτων "άνευ αξίας", τα οποία έχουν παρασχεθεί από αλλοδαπούς οίκους, χωρίς χρέωση (εγγ.1034189/214/29-5-1997).

Στοιχεία που εκδίδονται για παράδοση αγαθών σε τρίτο κατ΄ εντολή του πελάτη

Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδονται τα παρακάτω στοιχεία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τιμολόγιο από τον πωλητή στον αγοραστή

β) Δ.Α. από τον πωλητή στο όνομα των παραληπτών των αγαθών τρίτων. Στα Δ.Α. στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται μνεία ότι η αποστολή των αγαθών ενεργείται κατ΄ εντολή του αγοραστή και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού. Ένα αντίτυπο αυτού (μπορεί και φωτοαντίγραφο αυτού) θα αποστέλλεται στον πελάτη αγοραστή.

Σημειώνεται ότι σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του Δ.Α. και σε κάθε Δ.Α. θα αναγράφεται ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου.

γ) τιμολόγιο από τον πωλητή (αρχικό αγοραστή) προς τους παραλήπτες των αγαθών (πελάτες του), εφόσον βέβαια αυτοί είναι επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. Στα τιμολόγια αυτά αναγράφονται ο αριθμός ή οι αριθμοί των Δ.Α. που εκδόθηκαν από τον προμηθευτή κατά την αποστολή των αγαθών στους παραλήπτες (τρίτους) αυτών. Έτσι από τον εκδότη των τιμολογίων της περίπτωσης αυτής παρέλκει η έκδοση και άλλου Δ.Α. προς τους αγοραστές (παραλήπτες των αγαθών) (εγκ.Σ.384/17/ΠΟΛ. 31/30-1-1987).

Η εγκύκλιος αυτή (Σ.384/17/ΠΟΛ. 31/30-1-1987), έχει εφαρμογή σε κάθε διακίνηση αγαθών σε τρίτο κατ΄ εντολή του πελάτη, για οποιοδήποτε σκοπό και όχι μόνο λόγω πώλησης (εγγ.1097171/777/19-11-2001, εγκ.Σ.384/17/ ΠΟΛ. 31/30-1-1987).

Έχουμε λοιπόν την περίπτωση που συνεργάτης σας παρελάμβανε ως αντιπρόσωπος τα αγαθά σας, τα οποία αποστέλλονταν από αυτόν σε τρίτους, προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό σας.

Ο εν λόγω συνεργάτης σας επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του ως αντιπρόσωπος και να αγοράζει στο εξής τα αγαθά σας για δικό του λογαριασμό.

Με δεδομένο ότι παύει οριστικά η συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ σας (εντολέα - αντιπροσώπου), μπορεί για το υπόλοιπο αγαθών, που αρχικά είχατε στείλει με σκοπό τη πώληση για λογαριασμό σας, να εκδοθεί δελτίο αποστολής από τον συνεργάτη σας, με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου σας, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό σας με παράδοση στον ίδιο και σκοπό διακίνησης "πώληση" και με σαφή αναφορά ότι τα συγκεκριμένα αγαθά είναι και παραμένουν στις εγκαταστάσεις του.

Αντίτυπο του δελτίου αποστολής ή φωτοτυπία του στελέχους αυτού, θα σας σταλεί προκειμένου να εκδώσετε τιμολόγιο πώλησης, κάνοντας σχετική αναφορά γι΄ αυτό επί του τιμολογίου σας (εγγ.1031157/216/9-4-1998).

Απαιτείται έκδοση Δ.Α από τον αγοραστή επιτηδευματία για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

Από 1/1/1993, με το καθεστώς ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα αγαθά μπορεί να διακινούνται από τις άλλες χώρες μέλη προς την Ελλάδα, συνοδευόμενα και στο εσωτερικό της χώρας με τα στοιχεία του αποστολέα και τα φορτωτικά έγγραφα, μέχρι την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του αγοραστή επιτηδευματία.

Επομένως, εφόσον τα αγαθά φτάνουν απευθείας στις εγκαταστάσεις του αγοραστή - επιτηδευματία, δεν απαιτείται η έκδοση από τον τελευταίο δελτίου αποστολής, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακίνησης (οδικώς, ατμοπλοϊκώς, κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται με τα στοιχεία του αποστολέα (αλλοδαπής επιχείρησης) και τα φορτωτικά έγγραφα (εγκ.1128677/1076/ΠΟΛ.1293/29-12-1992).

Τι προβλέπεται για πώληση εμπορευμάτων κατ΄ εντολή τρίτου

Για πώληση εμπορευμάτων από Έλληνα επιτηδευματία, τα οποία αγοράζονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποστέλλονται κατ΄ εντολή και λογαριασμό του απ΄ ευθείας στον τελικό αγοραστή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εκδοθεί αθεώρητα τιμολόγιο.

Η έκδοση δελτίου αποστολής από τον Έλληνα επιτηδευματία δεν εξυπηρετεί καμία πρακτική ή ελεγκτική σκοπιμότητα, αφού τα εμπορεύματα διακινούνται εκτός Ελλάδος, μεταξύ τρίτων χωρών και συνοδεύονται, από τα φορολογικά έγγραφα του προμηθευτή που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας του.

Εννοείται ότι για τις συναλλαγές αυτές, εφόσον διαμεσολαβεί τράπεζα, πρέπει να διαφυλάσσονται τα τραπεζικά παραστατικά στοιχεία και έγγραφα που εκδίδονται για τις πράξεις αυτές, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ για τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία (εγγ.1120085/877/ 5-12-1997).

Για αγορά αγροτικών προϊόντων είναι υποχρεωτική η έκδοση συνενωμένου στοιχείου;

Καθιερώνεται για συναλλαγές που διενεργούνται από 1/6/2010 και μετά η υποχρέωση στον επιτηδευματία που αγοράζει αγροτικά προϊόντα από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ), έκδοσης του συνενωμένου στοιχείου δελτίου αποστολής - τιμολογίου, σε κάθε περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων από τα πρόσωπα αυτά, είτε τα προϊόντα αυτά διακινούνται με σκοπό την αγορά τους, είτε αγοράζονται από τον επιτηδευματία με παραλαβή για αγορά στις εγκαταστάσεις του.

Σημειώνεται ότι η ως άνω υποχρέωση του επιτηδευματία για την έκδοση συνενωμένου στοιχείου δελτίου αποστολής - τιμολογίου είναι περιοριστική και δεν παρέχεται εναλλακτική δυνατότητα έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου αγοράς ταυτόχρονα, από τον υπόχρεο.

Διευκρινίσεις - Διάφορες περιπτώσεις αγοραπωλησιών αγροτικών προϊόντων

1. Τριγωνικές συναλλαγές

Η νέα διάταξη καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις διακίνησης αγροτικών προϊόντων, λόγω πώλησης, από την αγροτική εκμετάλλευση, σε παραλήπτη τρίτο, πελάτη του επιτηδευματία - αγοραστή αυτών κατ΄ εντολή του (τριγωνικές, τετραγωνικές, κ.λπ. συναλλαγές), για τις οποίες εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της εγκυκλίου Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30-1-1987, με μόνη διαφορά ότι ο αρχικός αγοραστής των αγροτικών προϊόντων, πρέπει να εκδώσει προς τον πελάτη του - παραλήπτη αυτών, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, μόλις ενημερωθεί από τον παραγωγό για την έναρξη της αποστολής, άμεσα και όχι αργότερα από την παραλαβή των υπόψη προϊόντων από τον τρίτο (τελικό παραλήπτη).

Για τις περιπτώσεις των συναλλαγών που προαναφέρονται (τριγωνικές, τετραγωνικές, κ.λπ.), όταν παραλαμβάνει ο επιτηδευματίας τρίτος - πελάτης του αγοραστή, στην εγκατάστασή του αγροτικά προϊόντα, χωρίς να συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης του αποστολέα τους - αγρότη (περιπτώσεις για τις οποίες με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού δεν υποχρεούται ο αγρότης που διακινεί τα προϊόντα να εκδώσει δελτίο αποστολής ή υποχρεούται, αλλά δεν έχει εκδώσει), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και ο τελικός παραλήπτης - επιτηδευματίας πρέπει να εκδώσει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, αντίγραφο του οποίου θα αποστείλει στον αρχικό αγοραστή, προκειμένου να εκδώσει άμεσα το δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.

2. Αδυναμία προσδιορισμού του βάρους κατά την διακίνηση

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ακριβές βάρος των προς μεταφορά αγροτικών προϊόντων, εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα με την εγκύκλιο αρ.1068017/690/ΠΟΛ.1155/23-7-1991.

Ειδικότερα:

α) Όταν η διακίνηση των υπόψη προϊόντων γίνεται με ευθύνη του παραγωγού, στο εκδιδόμενο δελτίο αποστολής από τον παραγωγό μπορεί να αναγράφεται το βάρος κατά προσέγγιση και όπου υπάρχει συσκευασία (τελάρα, σακιά, κ.λπ.) ή τεμάχια αναγράφεται το πλήθος αυτών. Μετά τη ζύγιση γίνεται σχετική αναφορά για το ακριβές βάρος και στο εκδιδόμενο από τον επιτηδευματία για την αγορά αυτή δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αναγράφεται το ακριβές βάρος και επισυνάπτεται το ζυγολόγιο, εφόσον υπάρχει.

β) Όταν η διακίνηση των υπόψη προϊόντων γίνεται από τον επιτηδευματία, στο εκδιδόμενο αρχικά δελτίο αποστολής - τιμολόγιο και σε όλα τα αντίτυπα αυτού, μετά τη ζύγιση των αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων, αναγράφεται το ακριβές βάρος και οι αξίες αυτών και επισυνάπτεται το ζυγολόγιο, εφόσον υπάρχει.

Περιπτώσεις εκτός πεδίου εφαρμογής για άμεση έκδοση στοιχείου αξίας

Τα προαναφερόμενα αφορούν τις αγορές αγροτικών προϊόντων από αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και εφόσον ο αγοραστής αυτών είναι επιτηδευματίας. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι δεν καταλαμβάνουν τις λοιπές περιπτώσεις συναλλαγών που αναφέρονται σε αγορές και πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, όπως:

α) Όταν πωλητής των αγροτικών προϊόντων είναι συνεταιρισμός, αγρότης - επιτηδευματίας (του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) ή άλλος επιτηδευματίας (π.χ. εισαγωγέας αγροτικών προϊόντων),

β) Όταν αγοραστής είναι πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.λπ.),

γ) Όταν αποστέλλονται από παραγωγό αγροτικά προϊόντα σε τρίτο (επιτηδευματία, συνεταιρισμό, κ.λπ.), προκειμένου να πουληθούν για λογαριασμό του και

δ) Όταν αποστέλλονται αγροτικά προϊόντα για οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην της πώλησης (αποθήκευση, επεξεργασία, φύλαξη, συσκευασία) και εφόσον δεν θα επακολουθήσει πώληση.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις διακίνησης αγροτικών προϊόντων (είτε γίνεται με ευθύνη του αγοραστή είτε του πωλητή), ισχύουν οι γενικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11, με βάση τις οποίες όταν για τη διακίνηση αγαθών έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται πλέον η τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής όταν παραλαμβάνονται ασυνόδευτα αγροτικά προϊόντα με σκοπό την αγορά από επιτηδευματία καθότι εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τιμολόγιο - δελτίο αποστολής (εγκ.ΠΟΛ.1091/14-6-2010).

Έκδοση Δ.Α. για αγαθά που διακινούνται ως δώρα

Αναφορικά με το ποια είναι τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν από εταιρεία (χονδρικής πώλησης) η οποία στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών (παροχή κινήτρων) με στόχο την αύξηση των πωλήσεών της προσφέρει στους πελάτες της, ως επιβράβευση αγορών, διάφορα είδη (π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, DVD Player, Τηλεοράσεις, κ.λπ.) ως δώρα, τα οποία είναι διαφορετικά είδη από τα αγαθά που εμπορεύεται και για τα οποία δεν εκπίπτει το Φ.Π.Α. αγορών τους, διευκρινίστηκε ότι απαιτείται η έκδοση μόνο δελτίων αποστολής για κάθε παράδοση ανά πελάτη, στα οποία, εκτός των υποχρεωτικών δεδομένων, πρέπει να αναγράφεται ότι σκοπός παράδοσης είναι η διάθεση δώρων, με τη σημείωση ότι δεν εκπέστηκε ο Φ.Π.Α. των αγορών τους.

Σημειώνεται ότι δεν εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης για διάθεση δώρων, για τα οποία ο επιτηδευματίας κατά την αγορά τους απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών και δεν εξέπεσε το φόρο, αλλά καταχώρησε τη δαπάνη κατ΄ ευθείαν στα γενικά έξοδα (εγγ.1074438/361/16-9-2009).

Έκδοση στοιχείων για εφοδιασμό μηχανημάτων αυτόματων πωλητών

Για τη διακίνηση των αγαθών που προορίζονται για εφοδιασμό μηχανημάτων αυτόματων πωλητών εκδίδονται:

α) είτε ιδιαίτερα ανά μηχάνημα Δ.Α. για τον εφοδιασμό αυτών, με αναγραφή των συγκεκριμένων ειδών και ποσοτήτων των αγαθών που θα τοποθετηθούν σ΄ αυτά,

β) είτε Σ.Δ.Α. για την συνολική ποσότητα των αγαθών που προορίζεται για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων, εφόσον δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων τα είδη και οι ποσότητες των αγαθών που θα τοποθετηθούν σε κάθε μηχάνημα. Μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένων αγαθών σε κάθε μηχάνημα θα εκδίδεται αμέσως για τα συγκεκριμένα είδη, ιδιαίτερο κατά μηχάνημα Δ.Α., στα οποία πρέπει να αναγράφονται, εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος κάθε μηχανήματος (τύπος, αριθμός μητρώου, κ.λπ.).

Στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. γνωστοποιούνται κάθε φορά οι χώροι, που εγκαθίστανται οι αυτόματοι πωλητές, το πλήθος αυτών, τα στοιχεία ταυτότητος κάθε μηχανήματος (τύπος, είδος, αριθμός εργοστασίου, κ.λπ.) και η χωρητικότητα σε ποσότητες κάθε είδους για καθένα αυτόματα πωλητή (εγγ.1141992/1437/14-2-1996).

Διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο καταχώρησης στο ΔΑ για επιστροφή μη παραδοθείσας ποσότητας σκυροδέματος

Αναφορικά με το είδος του στοιχείου που πρέπει να εκδίδεται, σε περίπτωση επιστροφής στις εγκαταστάσεις σας μέρους ποσότητας αποστελλόμενου σκυροδέματος λόγω μη δυνατότητας χρησιμοποίησης από τον πελάτη ολοκλήρου της παραγγελθείσης ποσότητας, δεδομένου ότι τιμολογείτε τελικά την ποσότητα που παραδίδεται η δε ποσότητα που επιστρέφεται προσδιορίζεται με τη ζύγιση στις εγκαταστάσεις σας, διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

Για την ως άνω περίπτωση εφόσον εξ΄ αντικειμένου είναι αδύνατον να προσδιορισθεί η ποσότητα (βάρος) που δεν παραδόθηκε, μπορείτε να εφοδιάσετε τους οδηγούς των φορτηγών σας με ιδιαίτερο στέλεχος δελτίου αποστολής, ούτως ώστε να εκδίδουν δελτίο αποστολής, για την επιστροφή της μη παραδοθείσας ποσότητας, ως εξής:

α) Αναγραφή του βάρους κατά προσέγγιση, β) Σημείωση στο Δ.Α. ότι το βάρος θα προσδιορισθεί με τη ζύγιση στις εγκαταστάσεις σας (πλήρη διεύθυνση), γ) Επισύναψη στο συγκεκριμένο Δ.Α. με τη ζύγιση, του ζυγολογίου εφόσον υπάρχει και δ) Αναγραφή στο ως άνω Δ.Α. μετά τη ζύγιση του ακριβούς βάρους.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που εκδοθεί Δ.Α., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τότε πρέπει στο αρχικό Δ.Α., με το οποίο στάλθηκε η παραγγελθείσα ποσότητα, να αναγράφεται η πραγματικά παραδοθείσα σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο αυτού, καθώς επίσης και ο αριθμός του Δ.Α. με το οποίο διακινήθηκε η μη παραδοθείσα και επιστραφείσα ποσότητα.

Σε περίπτωση που έχει τιμολογηθεί ολόκληρη η αρχικώς παραγγελθείσα ποσότητα, εκδίδεται (για την επιστρεφόμενη) πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση. Επισημαίνεται πάντως ότι κάθε περίπτωση, ως πραγματικό γεγονός, ερευνάται από την αρμόδια φορολογική αρχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων φορολογικού ελέγχου (εγγ.1117562/1087/10-1-2001).

Έκδοση φορολογικών στοιχείων για διακίνηση επάθλων

Αναφορικά με θέματα Κ.Β.Σ. που αφορούν φορολογικά στοιχεία αγοράς και απονομής επάθλων, (δύο μοτοποδήλατα και ένα αυτοκίνητο) που θα προσφερθούν δωρεάν μετά από κλήρωση στους πωλητές υπαλλήλους εταιρείας, έχουν διευκρινιστεί τα εξής:

Καθ΄ όσον αφορά τα στοιχεία αγοράς των επάθλων με το κόστος των οποίων θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση, θα εκδοθούν δελτία αποστολής και τιμολόγια.

Σε περίπτωση διακίνησης του επάθλου κατευθείαν από τον προμηθευτή προς τον τυχερό, το δελτίο αποστολής θα εκδοθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 31/1987 όπως ισχύει, για τριγωνικές παραδόσεις.

Πάντως σε κάθε περίπτωση στο δελτίο αποστολής να αναγράφεται η ένδειξη ότι αυτά αφορούν "έπαθλα προς απονομή".

Δεν αντιμετωπίζεται θέμα φορολογικού στοιχείου για την απονομή των επάθλων.

Στην περίπτωση διακίνησης του επάθλου, με ευθύνη της δωρήτριας εταιρείας (από τις εγκαταστάσεις της), για παράδοση αυτού στο δικαιούχο μετά την κλήρωση, πρέπει να εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη "απονεμηθέν έπαθλο" (εγγ.1057681/457/27-11-2001).

Αντιμετώπιση ΔΑ για διακίνηση υλικών ή αγαθών που ενσωματώνονται σε τεχνικό έργο ή εγκατάσταση

Τα δελτία αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση υλικών και λοιπών αγαθών που ενσωματώνονται στο έργο, ως παραλήπτη πρέπει να έχουν τον ίδιο τον εργολάβο - κατασκευαστή, εφόσον αντικείμενο της συναλλαγής αποτελεί η κατασκευή και η παράδοση έργου και όχι η αγορά των επιμέρους υλικών ή αγαθών που ενσωματώνονται σ΄ αυτό. Κατά συνέπεια παραλήπτης των υλικών είναι ο εργολάβος στο συγκεκριμένο "εργοτάξιο".

Στην περίπτωση αυτή επί των εκδιδομένων τιμολογίων δεν απαιτείται η αναγραφή των αριθμών των δελτίων αποστολής.

Ωστόσο δεν θεωρείται παράτυπο να εκδίδονται τα δελτία αποστολής στο όνομα του κυρίου του έργου (εργοδότη), σ΄ αυτήν όμως τη περίπτωση, τα δελτία αποστολής πρέπει να παραδίδονται στον εργοδότη, από τον οποίο και φυλάσσονται, αναγράφονται δε οι αύξοντες αριθμοί τους επί του τιμολογίου που εκδίδει ο εργολάβος (κατασκευαστής του έργου).

Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής στο όνομα της εταιρίας που κατασκεύασε τεχνικό έργο για λογαριασμό σας, υποχρέωση κατοχής και διαφύλαξης αυτών των δελτίων αποστολής έχει η τεχνική εταιρία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω και στις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92) (εγγ.1048808/423/7-7-2004).

Πηγή: e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.