Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Της φυλακής τα σίδερα........

Tου Γιώργου Δ. Χριστόπουλου

Η αυστηρή ενεργοποίηση του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, (ν.3691/2008) φαίνεται να φέρνει τα “πάνω κάτω” στους φορολογούμενους, στις επιχειρήσεις και τους
 ελεύθερους επαγγελματίες.

Και αυτό διότι ως «βασικά αδικήματα» του άρθρου 3, πέρα από τα κακουργήματα, συμπεριέλαβε στην απόχη του και στο μικροσκόπιο της Επιτροπής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και τα πλημμελήματα(=ποινή φυλάκισης πάνω από έξι μήνες), από τα οποία αδικήματα προκύπτει περιουσιακό όφελος.


Δηλαδή εντάχθηκαν στο νόμο αυτό ως ποινικά αδικήματα, πολλές, ακόμα και απλές, ή πολύ μικρές παραβάσεις φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο ν. 2523/1997, γνωστό ως «ποινολόγιο».

Επί πλέον τα πράγματα, είδαμε να γίνονται πολύ επικίνδυνα, όταν και πάλι πολλές από τις παραπάνω ρυθμίσεις του νόμου 3842/2010, άλλαξαν τελευταία επί το αυστηρότερο, με το νόμο 3888/2010.

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής από τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Ωστόσο το τοπίο αναμένεται να γίνει ακόμα αυστηρότερο καθώς στις προθέσεις του Υπ. Οικονομικών είναι να θεσπισθεί η αυτόφωρη διαδικασία, όταν το αδίκημα αφορά την μη απόδοση φ.π.α. και άλλων παρακρατούμενων φόρων.

Έτσι ο φορολογούμενος θα αντιμετωπίζει αυστηρότερες από πριν ποινές.

Eιδικά για το Φ.Π.Α. και τους παρακρατούμενους φόρους, είναι πλέον ποινικό αδίκημα η μη απόδοση από το πρώτο ευρώ και τιμωρείται με φυλάκιση που φθάνει ακόμα και τα 10 χρόνια, όταν το ποσό υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ.

Το «έγκλημα και η τιμωρία»: οι παραβάσεις και οι ποινές.

Α. από 05/08/2008 και μετά:

1. Είναι «βασικά αδικήματα» και δημιουργούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες του ν.3691/2008 τα εξής αδικήματα:

1α) η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον ο φόρος υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο τις 15.000 ευρώ.

1β) η μη απόδοση στο Δημόσιο φόρου πλοίων, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Ποινές:
α) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το ποσό του φόρου είναι πάνω από 15.000 ευρώ και
β) ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

1γ) μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και εν γένει παρακρατούμενων φόρων.

Ποινές:
α) φυλάκιση για ποσό φόρου μέχρι 3.000 ευρώ,
β) φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, για ποσό φόρου από 3.000 ευρώ μέχρι 75.000 ευρώ και
γ) φυλάκιση μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το ποσό φόρου υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ.

Β. Από 23/04/2010 και μετά (ν.3842/2010):

Είναι «βασικά αδικήματα» και δημιουργούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες η έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών (άρθρο 19, παρ.1, του ν.2523/1997).

Ποινές:
α) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ανεξάρτητα από το αν, διαφεύγει ή μη η πληρωμή φόρου.
β) φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
γ) με φυλάκιση μέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Ποινές («λουκέτο» στην επιχείρηση): Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, υπερβαίνει τις 235.0000 ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή το κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι ένα (1) μήνα.

Γ. Από 01/06/2010 και αυστηρότερα ως προς τις ποινές από 30-09-2010 και μετά, γίνονται όταν δεν εκδίδονται αποδείξεις. Συγκεκριμένα: όταν διαπιστώνονται κάθε φορά οι ακόλουθες παραβάσεις:

α. παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
β. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με επανάληψη (δηλ. τουλάχιστον δύο φορές), ή μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία που διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους.
γ. η μη έκδοση παραστατικού τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές (παραβάσεις) που διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

Ποινές (φυλάκισης): τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

Επίσης για τους υπόχρεους που επαναλαμβάνουν τις προαναφερόμενες παραβάσεις σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του επιτηδευματία διπλασιάζεται η ποινή φυλάκισης και είναι τουλάχιστον έξι μήνες.

Ποινές («λουκέτο» στην επιχείρηση): αναστέλλεται για τις ίδιες, όπως πιο πάνω παραβάσεις η λειτουργία μέχρι ένα (1) μήνα).
(σχ. βλ. άρθρο 19, παρ.5 που λειτουργεί συμπληρωματικά και συνδυαστικά με το άρθρο 13, παρ. 1,του ν. 2523/1997).

Επίσης αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επιχείρησης όταν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν εκδόθηκαν πάνω από δέκα (10) παραστατικά στοιχεία ή, (ανεξάρτητα από το πλήθος), όταν τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ:
Η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

Προσοχή: Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.

Αδικήματα λαθρεμπορίας: εδώ έχουμε κακούργημα πλέον εφόσον οι δασμοί που στερήθηκε το δημόσιο υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.

Μη καταβολή χρεών: τέλος στα «βασικά αδικήματα», εντάσσονται από 1-6-2010 και οι περιπτώσεις αδικημάτων για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Πότε και πως ασκείται άμεσα η ποινική δίωξη και ο Έφορος υποβάλει μηνυτήρια αναφορά.

Η άσκηση άμεσης (αυτεπάγγελτης) ποινικής δίωξης και η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών αρχών.

Ο Έφορος έχει υποχρέωση, να υποβάλει αμέσως σχετική μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελική αρχή, για την ποινική δίωξη, σε όλες περιπτώσεις που έχουν τελεστεί αδικήματα φοροδιαφυγής και οι υπόχρεοι δεν έχουν ασκήσει προσφυγή.

Κατ’ εξαίρεση για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ (μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των προβλεπόμενων στοιχείων), σε περίπτωση που ο έλεγχος έγινε από το ΣΔΟΕ ή τα ελεγκτικά κέντρα, η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τον φορολογικό έλεγχο.

http://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.