Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Αμοιβές μελών ΔΣ

Αποφασίσαμε να δώσουμε αμοιβή σε μέλος ΔΣ 2.000,00 ευρώ. 1. Παράδειγμα; 2. Έχει διαφορετική αντιμετώπιση αν το μέλος έχει ΟΑΕΕ, ή αν δεν έχει; 3. Μπορούμε την αμοιβή να την περάσουμε σαν έξοδο, με τι παραστατικό και ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν; 4. Πρέπει να γνωστοποιήσουμε κάτι στο ΕΡΓΑΝΗ; Υπάρχει κάποιο υπόδειγμά απόφασης για την αμοιβή; 5. Τι γίνεται σε περίπτωση που πληρώνει η εταιρεία τον ΟΑΕΕ; Μπορεί να το περάσει στα βιβλία, είναι παροχή σε είδος και αν ναι πώς την υπολογίζουμε και πώς βγάζουμε την συνολική βεβαίωση στο τέλος του έτους; 6. Πρέπει να μπει στην ΑΠΔ, ή να έχει ένσημα η αμοιβή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατ αρχάς, διευκρινίζουμε το θέμα «ΕΡΓΑΝΗ». Το πληροφοριακό αυτό σύστημα αφορά την εξαρτημένη εργασία, στην οποία ασφαλώς δεν εμπίπτουν τα μέλη της Διοίκησης μιας εταιρείας που δεν είναι μισθωτοί, Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής, που περιγράφονται στην ΥΑ 28153/126/28.08.2013, από 01-03-2013 κάθε εργοδότης (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που απασχολεί  εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «ΕΡΓΑΝΗ». Κατά την έννοια αυτή, τα μέλη ΔΣ (εφόσον δεν είναι μισθωτοί), δεν δηλώνονται στο πλαίσιο της ΑΠΔ. Για παράδειγμα, μπορεί ένα μέλος του ΔΣ, να  προσληφθεί από την εταιρεία και να εργάζεται ως μισθωτός, με συγκεκριμένα καθήκοντα. Εδώ θα λειτουργήσει κανονικά το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και θα υπάρχουν όλες οι υποχρεώσεις, εκατέρωθεν, που αφορούν την εξαρτημένη εργασία. Ενδέχεται, το μέλος του ΔΣ να ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα (πχ πρώην ελεύθερος επαγγελματίας) και να είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, εξ αιτίας αυτού του λόγου. Η τυχόν αμοιβή που θα εισπράξει από την ΑΕ, με έκδοση τιμολογίου, σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά μισθωτή εργασία, αλλά πρόκειται για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Περαιτέρω, σε ότι αφορά τις λοιπές περιπτώσεις, όπου αμοιβές καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ, ισχύουν τα παρακάτω: Σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος, εργασιακή σχέση υφίσταται και στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Από την Φορολογική Διοίκηση σαφώς έχει διευκρινιστεί, όπως είδαμε πιο πάνω, ότι οι αμοιβές αυτές δεν ανήκουν στην κατηγορία των «αμοιβών διοίκησης», οι οποίες αφορούν την διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση, κ.λπ. της οντότητας, μέσω εργασιών που εκτελούνται από τρίτους (Πολ. 1120/2014). Συνεπώς, όλες οι αμοιβές που καταβάλλονται σε διευθυντές ή σε μέλη του ΔΣ εταιρείας (αλλά και σε διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ ή προσωπικής εταιρείας), εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά (που δεν είναι μισθωτοί και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) προς την εταιρεία,θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, για σκοπούς ΚΦΕ. Ιδιαίτερα επισημαίνεται, ότι στην έννοια των παραπάνω αμοιβών που εκταμιεύονται λόγω της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς το νομικό πρόσωπο, ανήκουν και  αμοιβές που ενδεχομένως  προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας ή εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς επίσης και αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ κ.λπ.. Ομοίως, τα ως άνω ισχύουν και στις περιπτώσεις που κάποιος έχει την ιδιότητα του μετόχου, ενώ ταυτόχρονα είναι και μέλος του ΔΣ, λαμβάνοντας αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία (Πολ. 1072/2015). Για τις αμοιβές αυτές θα διενεργείται παρακράτηση φόρου μισθωτής εργασίας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 15, παρ. 1 και 16 του ΚΦΕ. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ των παραπάνω αμοιβών, οι οποίες καταβάλλονται κατά την διάρκεια της χρήσης και καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία ως έξοδα, με παραστατικό μισθοδοτική κατάσταση και των αμοιβών που αποφασίζεται να δοθούν ως διανομή κερδών, κατά την διάθεση των αποτελεσμάτων. Οι αμοιβές αυτές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές, αλλά  και προς το  εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, από τα κέρδητου νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αποτελούν μέρισμα, δηλαδή εισόδημα από κεφάλαιο (Πολ. 1042/2015). Κατά συνέπεια, θα γίνεται παρακράτηση φόρου μερισμάτων 10%, κατά την πληρωμή (άρθρο 64 ΚΦΕ), με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών ΔΣ εταιρειών κ.λπ. που καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τα ίδια ως άνω μέλη του ΔΣ, υπογραμμίζεται ότι εκπίπτουν από το εισόδημα αυτό, σύμφωνα με την περ. δ, παρ. 1 του άρθρου 14, δηλαδή από το εισόδημα του φυσικού προσώπου (Βλ. κωδικούς 351-352 του πίνακα 4Α της φορολογικής δήλωσης-Ε1). Πάντως, η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου και δεν επηρεάζεται ούτε η διαδικασία της παρακράτησης φόρου, ούτε οι εισφορές αυτές εμπίπτουν στην έννοια της επιχειρηματικής δαπάνης.  
Στην περίπτωση κατά την οποία, οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών του ΔΣ, ή των διαχειριστών κ.λπ. καταβάλλονται από το νομικό πρόσωπο, θα θεωρούνται παροχές σε είδος για το φυσικό πρόσωπο, ενώ, κατά την γνώμη μας, πιθανότατα θα πρέπει να  αναμορφώνονται φορολογικά, δεδομένου ότι ναι μεν πρόκειται για προβλεπόμενο από τον ΚΦΕ, έξοδο, ως παροχή σε είδος, ωστόσο καταβάλλονται καθ υπέρβαση του κυρίως εξόδου που είναι οι αμοιβές. Η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει την άποψη ότι η καταβολή αυτή γίνεται προς το συμφέρον της (περ. α, άρθρου 22). Προφανώς, ολόκληρο το ποσό θα συνιστά παροχή σε είδος, αν δεν εμπίπτει στον περιορισμό των 300 ευρώ, ετησίως. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, από την εταιρεία, στη βάση της ΓΓΠΣ, στο τέλος του έτους. Τέλος, ενδέχεται να αποφασίσει η εταιρεία να καταβάλλει αυτά τα ποσά των εισφορών εμμέσως, απλώς αυξάνοντας το ύψος των αμοιβών. Τότε θα εκπίπτεται η δαπάνη, ενώ  το φυσικό πρόσωπο – μέλος ΔΣ κ.λπ. θα φορολογείται σε μεγαλύτερο ποσό.
 ΠΗΓΗ http://epixeirisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.