Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Φορολογική αντιμετώπιση πώλησης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας

Φυσικό πρόσωπο (κάτοικος Ελλάδας) πούλησε μετοχές αλλοδαπής εταιρείας (ΗΠΑ) μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Πως φορολογείται το εισόδημα αυτό? Πως δηλώνεται (κωδικός) στο έντυπο  Ε1?? Τι αποδεικτικό είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της συναλλαγής αυτής σε πιθανό αίτημα από την φορολογική αρχή?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τη μεταβίβαση τίτλων, ορίζεται ότι:

«1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων:

α) μετοχές και άλλες κινητές αξίες σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά»

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του προαναφερόμενου νόμου, το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1032/26.1.2015 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Οικονομικών με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013)», δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους τίτλους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., τον τρόπο αποτίμησής τους και την φορολόγηση τους. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

«i. ως μετοχές των περιπτώσεων α΄ και β΄ των πιο πάνω διατάξεων νοούνται τόσο αυτές των ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών εταιρειών (διαπραγματεύσιμες και μη σε χρηματιστηριακή αγορά), καθόσον ο νόμος δεν κάνει διάκριση….»

Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική….

4. Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42, φορολογείται, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του N. 4172/2013, χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις του N. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους (Δ12Α 1049253 ΕΞ2014/17.3.2014 έγγραφό μας).

Περαιτέρω, στην ελληνική έννομη τάξη οι διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο και έχουν τεθεί σε ισχύ,υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος.

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σ.Α.Δ.Φ. με τον Ν. 2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 237/27-08-1953), όπου δεν υφίσταται ιδιαίτερη μνεία περί απαλλαγής φορολογίας των κεφαλαιακών κερδών. Περαιτέρω, η συνήθης φορολογίας επί των κεφαλαιακών κερδών στις Η.Π.Α. και ανάλογα με την Πολιτεία, επιβάλλεται με φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι κυμαίνονται από 15% έως 35%.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1026/30.1.2014 σχετικά με τον «Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του N . 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του N . 4174/2013.», ορίζεται ότι:

«1. Κάθε φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, για το οποίο έχει φορολογηθεί στην αλλοδαπή, προκειμένου να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 4172/2013, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποχρεούται να συνυποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

- Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

- Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27-11-1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα

Με βάση τα ανωτέρω, ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση στην Ελλάδα την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση των μετοχών στις Η.Π.Α., και να υποβληθεί σε φορολογία με συντελεστή 15%, αφού από τον φόρο που θα προκύψει αφαιρεθεί ο φόρος που τυχών καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και μέχρι του ποσού του ελληνικού φόρου.

Το κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής θα συμπεριληφθεί στον κωδικό 865 του πίνακα Ε΄ του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου), ενώ ο φόρος που τυχών παρακρατήθηκε θα συμπεριληφθεί στον κωδικό 867 του ιδίου πίνακα.

ΠΗΓΗ http://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.