Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Η από τον εργοδότη επιβαλλομένη εκ περιτροπής απασχόληση και σχετικά υποδείγματα

Ι.  Η από τον εργοδότη επιβαλλομένη εκ περιτροπής απασχόληση (άρθρο 38 Ν. 1892/90 που ισχύει όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 2 του Ν. 3846/10)
Το άρθρο 38 του Ν. 1892/90 αντικατεστάθη με το άρθρο 2 του Ν. 2639/98 και ήδη, με το άρθρο 2 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ Α’ 66 της 11.5.10), αντικατεστάθη εκ νέου. Συμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει πλέον από 11.5.10 μετά τον Ν. 3846/10, επιτρέπεται α) η συμφωνία, είτε κατά την κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας είτε κατά την διάρκειά της, κάθε μορφής απασχολήσεως εκ περιτροπής του εργαζομένου, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή συνάπτεται εγγράφως (εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90 όπως ισχύει μετά το Ν. 3846/10) και β) η επιβολή από τον εργοδότη (μονομερώς, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν οι εργαζόμενοι) κάθε μορφής εκ περιτροπής απασχολήσεως (εδάφια δ’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90).
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90 ορίζεται ότι «εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα η κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα η κατά λιγότερους μήνες το έτος η και συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας». Τετοια απασχόληση είναι λ.χ. η απασχόληση του εργαζομένου μία ημέρα ανά δεύτερη εβδομάδα κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας (δηλαδή μία ημέρα την πρώτη εβδομάδα, καμμία ημέρα την επόμενη εβδομάδα, μία ημέρα την μεθεπόμενη εβδομάδα κ.ο.κ.), όχι όμως η απασχόληση του εργαζομένου τρεις ημέρες κάθε εβδομάδα επί λιγότερες ώρες ημερησίως.

Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις (κατά τα εδάφια δ’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90) εφαρμογής του μέτρου της (μονομερούς) επιβολής από τον εργοδότη συστήματος εκ περιτροπής απασχολήσεως με την ανωτέρω έννοια, είναι αθροιστικά:
• α)  Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων επιχειρήσεως (ουσιαστική προϋπόθεση) και
• β) η προηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων και (προηγούμενη) διαβούλευση του εργοδότη με τούς εργαζομένους (τυπική προϋπόθεση), δηλαδή, όπως διευκρινίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90, κατά σειράν προτεραιότητος, με τούς εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργανώσεως της επιχειρήσεως ή της εκμεταλλεύσεως, με τούς εκπροσώπους των υφισταμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχειρήσεως η της εκμεταλλεύσεως, με το συμβούλιο εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, με το σύνολο των εργαζομένων.
Εφόσον συντρέξει η ως άνω ουσιαστική προϋπόθεση και ο εργοδότης προβεί, με επίκληση αυτής (δηλαδή του περιορισμού των εργασιών του) στην ενημέρωση των εργαζομένων και σε διαβούλευση με αυτούς (εφόσον δηλαδή τηρήσει και την ως άνω τυπική προϋπόθεση), μπορεί ο εργοδότης να εκδώσει απόφαση για εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής απασχολήσεως, την οποία και οφείλει να γνωστοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών στην οικεία  Επιθεώρηση  Εργασίας. (Ο νόμος σιωπά σχετικώς, αλλά προφανώς θα πρέπει να υποβληθεί και συμπληρωματικός ΠΙΝΑΚΑΣ προσωπικού και ωρών εργασίας, αμέσως κατ’ άρθρο 10 του Ν. 3846/10, να αναρτηθεί νέο πρόγραμμα εργασίας και να ενημερωθεί και το ΙΚΑ).
Η διάρκεια της εκ περιτροπής απασχολήσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τούς 9 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος (Ν.3899/10 - ΔΕΝ 2011 σελ. 67 επ.). Ορθό είναι να γίνει δεκτό ότι μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει περισσότερες φορές εντός του αυτού ημερολογιακού έτους την εκ περιτροπής απασχόληση, αρκεί συνολικά η διάρκειά της να μην υπερβεί τούς 6 μήνες.
Οπως προκύπτει από το εδάφιο δ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90 και τις υπ’ αυτού ελκόμενες σε εφαρμογή διατάξεις του ΠΔ 240/06 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», που εξεδόθη σύμφωνα με την  Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΔΕΝ 2006 σ. 1686) και του Ν. 1767/88, η μεν ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχειρήσεως (τίποτε βέβαια δεν εμποδίζει, ο εργοδότης να εγχειρίσει στούς εργαζομένους, αν το επιθυμεί, το κείμενο της ανακοινώσεως), ενώ η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.
Ιδιαίτερο σχετικώς ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατωτέρω σχετικές με την «ενημέρωση» και «διαβούλευση» διατάξεις του ΠΔ 240/06:
- «Ως ενημέρωση νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στούς εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν» (άρθρο 2 περ. στ’ του ΠΔ 240/06).
- «Ως διαβούλευση νοείται η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου» (άρθρο 2 περ. ζ’ του ΠΔ 240/06).
Εξάλλου ιδιαιτέρως σημαντικό είναι το άρθρο 4 του ΠΔ 240/06, με το οποίο ορίζονται τα εξής:
«1. Συμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 και με την επιφύλαξη των τυχόν υφιστάμενων ευνοϊκότερων για τούς εργαζόμενους διατάξεων η πρακτικών, οι πρακτικές λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης στο ανάλογο επίπεδο, καθορίζονται ως ακολούθως:
2.  Η ενημέρωση και διαβούλευση καλύπτουν:
α) την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή της εγκατάστασης.
β) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση η εγκατάσταση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται.
γ) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας η στις συμβάσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1387/83 « Ελεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α’) και του π.δ. 178/02 «Μετρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων η τμημάτων εγκαταστάσεων η επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την  Οδηγα 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 162 Α).
3. Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να προβαίνουν στη δέουσα εξέταση και να προετοιμάζονται ενδεχομένως για διαβουλεύσεις.
4.  Η διαβούλευση πραγματοποιείται:
α) κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,
β) στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, ανάλογα με το θέμα που συζητείται,
γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο στ’, και της γνώμης που έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων,
δ) κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να συναντήσουν τον εργοδότη και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση στη γνώμη που ενδεχομένως διατύπωσαν,
ε) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εργοδότη, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 2 στοιχείο γ’ του άρθρου αυτού».
Παντως πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 240/06 «σε ειδικές περιπτώσεις και υπό τούς όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να ανακοινώσει πληροφορίες η να προβεί σε διαβουλεύσεις, όταν η φύση τους είναι τέτοια που, αντικειμενικώς, θα εμπόδιζαν σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης η της εγκατάστασης η θα έθιγαν αυτή».
* * *
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον συσχετισμό του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3846/10, και του ΠΔ 240/06 (στο οποίο ΠΔ παραπέμπει το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 1892/90, όπως πλέον ισχύει), είναι τα εξής:
• Στο έγγραφο της ενημερώσεως, με το οποίο θα κληθούν οι εργαζόμενοι σε διαβούλευση, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει επίκληση του περιορισμού των εργασιών της επιχείρησης και να γίνει μία έστω γενική αναφορά ότι η πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων θα είναι προς το χειρότερο. Δεν απαιτείται πάντως η παράθεση συγκεκριμένων αριθμητικών στοιχείων στο έγγραφο της ενημερώσεως.
• Μεταξύ του χρονικού σημείου της ανακοινώσεως και του χρόνου (ημέρας και ώρας) κατά την οποία θα ορισθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση η διαβούλευση, θα πρέπει να μεσολαβεί κάποιο διάστημα επαρκές για την προετοιμασία των εργαζομένων. Το διάστημα αυτό μπορεί, αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων, της πληθώρας και πολυπλοκότητος των θεμάτων στα οποία θα περιστραφεί η διαβούλευση και της λιγότερο η περισσότερο πολύπλοκης εσωτερικής διαρθρώσεως της επιχειρήσεως σε τομείς, τμήματα κ.λπ., του αν η επιχείρηση έχει η όχι περισσότερες εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα, γραφεία κ.λπ., προκειμένου να θεωρηθεί επαρκές, να είναι, κατά περίπτωση, από λίγες ημέρες μέχρι πολλές εβδομάδες. Για μικρές επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μετρούμενο στα δάκτυλα της μιας χειρός μπορεί το διάστημα αυτό να μην είναι μακρότερο των 2 η 3 ημερών.
• Ο νόμος δεν απαιτεί στην ανακοίνωση να αναφέρεται ακριβώς η μορφη του συστήματος εκ περιτροπής απασχολήσεως την οποία επιθυμεί ο εργοδότης να επιβάλει, λ.χ. αν θα αφορά όλους τούς εργαζομένους όλων των τμημάτων η αν θα συνίσταται σε παροχή εργασίας 1 η 2 η 3 η 4 ημέρες καθ εβδομάδα η κατά μήνα η κατά συνδυασμό κ.λπ., προφανώς διότι η μορφη την οποία θα προσλάβει η εκ περιτροπής απασχόληση θα οριστικοποιηθεί μετά τις διαβουλεύσεις και αναλόγως του τι θα διαμειφθεί κατ’ αυτές.
Σε επίμετρο πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος δεν προσδιορίζει ούτε τον χρόνο στον οποίο θα πρέπει να εντοπίζεται ο περιορισμός των δραστηριοτήτων του εργοδότη, ούτε το μέγεθος του εν λόγω περιορισμού.  Ενδείκνυται να γίνει δεκτό ότι πρέπει ο περιορισμός των δραστηριοτήτων να έχει τέτοια έκταση που να απειλεί, έστω σε μεσοπρόθεσμη βάση, τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται να τίθεται σε κίνδυνο και η βιωσιμότητα καθ’ εαυτή της επιχειρήσεως (στο νόμο αναφέρεται ότι η επιβολή του μέτρου της εκ περιτροπής απασχολήσεως γίνεται για την αποτροπή απολύσεων, χωρίς πάντως και να προκύπτει απαγόρευση απολύσεων κατά την διάρκεια της εκ περιτροπής απασχολήσεως).
Από χρονικής απόψεως, ο περιορισμός των δραστηριοτήτων πρέπει να ανάγεται στο πρόσφατο παρελθόν, να διαρκεί έως την μονομερή επιβολή της εκ περιτροπής απασχολήσεως και να υπάρχει δυσμενής πρόγνωση ότι αναμένεται συνέχισή του για ικανό διάστημα στο άμεσο μέλλον.
Ο νόμος δεν προσδιορίζει ούτε σε τι πρέπει να συνίσταται ο «περιορισμός των δραστηριοτήτων» του εργοδότη.  Ο νόμος χρησιμοποιεί την «άχρωμη» λέξη «δραστηριότητες» και αποφεύγει να χρησιμοποιήσει όρους όπως «εργασίες» η «κέρδη» που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη τζίρου η κερδοζημιών. Βεβαια στις περισσότερες περιπτώσεις ο περιορισμός των δραστηριοτήτων θα συνίσταται σε μείωση του κύκλου εργασιών (τζίρου) της επιχειρήσεως. Δεν αποκλείεται όμως ο περιορισμός των δραστηριοτήτων να συνίσταται (σπανιότερα) σε μείωση του μεικτού η καθαρού περιθωρίου κέρδους η σε πραγματοποίηση ζημιών, είτε συνοδεύονται από μείωση του κύκλου εργασιών είτε όχι.
Η εκ περιτροπής απασχόληση μπορεί να επιβληθεί από τον εργοδότη σε περίπτωση μειώσεως των δραστηριοτήτων του, χωρίς να ενδιαφέρει ποια είναι η αιτία της μειώσεως και αν για την μείωση ο εργοδότης φέρει ευθύνη.  Ετσι δεν ενδιαφέρει αν η μείωση των δραστηριοτήτων οφείλεται σε γενικευμένη ύφεση η σε κρίση του συγκεκριμένου τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητος η αν οφείλεται σε λόγους αναγόμενους στην ίδια την επιχείρηση, ενδεχομένως και υπαιτίους για τον εργοδότη, όπως π.χ. η μη παροχή η η παροχή υπό ιδιαιτέρως δυσμενείς όρους, πιστώσεων και ιδίως κεφαλαίων κινήσεως ειδικώς στην συγκεκριμένη επιχείρηση από τούς προμηθευτές και τα πιστωτικά ιδρύματα συνεπεία υπερχρεώσεως της επιχειρήσεως οφειλομένης σε κακή χρηματοοικονομική πολιτική του εργοδότη κ.λπ.
Ο νόμος ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αποτροπή απωλείας θέσεων εργασίας, έναντι της οποίας θεωρεί έλασσον «κακό» την μονομερή από τον εργοδότη επιβολή εκ περιτροπής απασχολήσεως. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο περιορισμός των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως απαιτείται και αρκεί (εφόσον εννοείται τηρηθούν και οι τυπικές-διαδικαστικές προϋποθέσεις) για την επιβολή εκ περιτροπής απασχολήσεως, ακόμη και αν ο εργοδότης φέρει υπαιτιότητα για τον περιορισμό αυτό. Σε ακραίες ωστόσο περιπτώσεις θα είναι δυνατή η προσβολή, από τούς εργαζομένους, της εκ περιτροπής απασχολήσεως ως καταχρηστικής.
ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α. Προεισαγωγικές παρατηρήσεις επί των κάτωθι υποδειγμάτων:
1) Τα κατωτέρω υποδείγματα αναφέρονται σε ατομική επιχείρηση. Καταλλήλως τροποποιούμενα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από εργοδότες-νομικά πρόσωπα.
2) Ο νόμος δεν επιτάσσει την τήρηση πρακτικού διαβουλεύσεως.  Απαιτεῖται και αρκεί η πραγματοποίηση της διαβουλεύσεως, η οποία μπορεί να αποδειχθεί και με μάρτυρες. Προτιμότερο βέβαια, για ασφάλεια δικαίου, είναι να συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό για την διαβούλευση.
3) Ο εργοδότης, στην  Επιθεώρηση  Εργασίας γνωστοποιεί μόνο την απόφασή του. Δεν απαιτείται γνωστοποίηση η υποβολή στην  Επιθεώρηση  Εργασίας της προσκλήσεως σε διαβούλευση η του (μη υποχρεωτικού) πρακτικού διαβουλεύσεως.
4) Παράλληλα με την απόφασή του για εκ περιτροπής απασχόληση του προσωπικού της επιχειρήσεώς του, ο εργοδότης θα πρέπει να συντάξει και σύμφωνη με το ΠΔ 156/94 Γνωστοποίηση των νέων (προσωρινών, για όσο διάστημα ισχύσει η εκ περιτροπής απασχόληση) όρων εργασίας του προσωπικού του.
5) Το κατωτέρω  Υπόδειγμα ανακοινώσεως μετά ενημερώσεως και προσκλήσεως σε διαβούλευση αναφέρεται σε μικρή επιχείρηση στην οποία δεν υφίσταται συνδικαλιστική οργάνωση ούτε συμβούλιο εργαζομένων.
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ανακοινώσεως μετά ενημερώσεως και προσκλήσεως σε διαβούλευση
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Του/Της ......... (όνομα) ................ (επώνυμο) του .............. (πατρώνυμο), κατοίκου ............, οδός ............... αρ. ......., ως εργοδότη της ατομικής επιχειρήσεως ........... (π.χ. εμπορίας ενδυμάτων) την οποία διατηρεί στ ............, κατά την οδό ............ αρ. .............. (με ΑΜΕ .......... και Α.Φ.Μ. .............)
Π Ρ Ο Σ
Το σύνολο των εργαζομένων στην παραπάνω επιχείρηση, ήτοι, ειδικώτερα, προς:
1) τ ...... του ...., κάτοικο ......, οδός ...... αρ. .., απασχολούμενο/απασχολουμένη στην άνω επιχείρηση με την ειδικότητα ...........,
2) τ ...... του ......, κάτοικο ...., οδός .... αρ. .., απασχολούμενο/απασχολουμένη στην άνω επιχείρηση με την ειδικότητα ...... και
3) τ .......... του ........, κάτοικο ......., οδός ......... αρ. .., απασχολούμενο/απασχολουμένη στην άνω επιχείρηση με την ειδικότητα ..................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της παραπάνω ατομικής επιχείρησής μου, κατά τούς πρώτους ήδη μήνες του έτους 2010 παρατηρήθηκε σημαντική και ανησυχητική μείωση ................ Αφετέρου η απαιτουμένη δαπάνη διατηρήσεως της επιχειρήσεως σε λειτουργία ολοένα και ανέρχεται. Μονο το 2010 έναντι του 2009 η αύξηση του κόστους λειτουργίας υπερβαίνει σε ποσοστό το .......%, ενώ το κόστος μισθοδοσίας λόγω αυξήσεων, μισθολογικών ωριμάνσεων κ.ο.κ. βαίνει και αυτό αυξανόμενο και κυριολεκτικά «πνίγει» την επιχείρηση.  Η προοπτική για τούς προσεχείς μήνες είναι ακόμη πιο ζοφερή, συνεπεία της υφέσεως που πλήττει την ελληνική οικονομία και των εκτάκτων μέτρων ιδιαίτερα περιοριστικής κρατικής πολιτικής που θίγει αμέσως η εμμέσως όλα τα εισοδήματα, τόσο των εργαζομένων στο δημόσιο όσο και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αναμένεται επομένως με βεβαιότητα να συνεχισθεί η και ενταθεί η μείωση των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως του τελευταίου διαστήματος.
Ενημερώνοντάς σας για τα ανωτέρω και δηλώνοντας ότι είμαι πρόθυμος να σας παράσχω κάθε τυχόν πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορία που θέλατε ζητήσει, πλην, εννοείται, πληροφοριών τέτοιας φύσεως που η παροχή τους θα εμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της επιχειρήσεως, σας γνωρίζω ότι, συνεπεία του περιορισμού των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, προτίθεμαι να εισαγάγω σ’ αυτήν (ατομική επιχείρησή μου), σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 1892/90 όπως αυτό, αντικατασταθέν με το άρθρο 2 του Ν. 3846/10, ισχύει από 11ης Μαΐου 2010) σύστημα εκ περιτροπής απασχολήσεώς σας, αντί απολύσεων, με διάρκεια έως έξι μήνες, καθώς επίσης σας καλώ να προσέλθετε, παραστείτε και λάβετε μέρος σε σχετική διαβούλευση για την ειδικότερη μορφη και περιεχόμενο που θέλει λάβει το σκοπούμενο σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησής σας, η οποία διαβούλευση θα λάβει χώρα στα προαναφερόμενα γραφεία της επιχειρήσεως την ........ του μηνός ....... τρέχοντος έτους, ημέρα ........ και περί ώραν ........
Σας γνωρίζω τέλος ότι, πέραν της ήδη διενεργηθείσης αναρτήσεως της παρούσης στα Γραφεία της επιχειρήσεως, σε εμφανές και προσιτό σημείο και συγκεκριμένα ......., είμαι πρόθυμος να παράσχω αντίγραφο αυτής προς μελέτη σε όποιον από εσάς εκδηλώσει σχετική επιθυμία.
Αθήνα, ................. 201..
Ο εργοδότης»

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ πρακτικού διαβουλεύσεως
«Σημερα στην  Αθήνα στις ......... του μηνός .......... του έτους .........., στα γραφεία της ατομικής επιχειρήσεως .......... (π.χ. εμπορίας ενδυμάτων) του .................... (εργοδότη), συνεδρίασαν αφενός ο εργοδότης ........ και αφ’ ετέρου οι εργαζόμενοι της επιχειρήσεως ........, δυνάμει της από ............ έγγραφης ανακοινώσεως μετά ενημερώσεως - προσκλήσεως σε διαβούλευση, την οποία ο εργοδότης απηύθυνε στούς εργαζομένους για διαβούλευση με σκοπό την εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής απασχολήσεως των εργαζομένων της επιχειρήσεως, για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών συνεπεία περιορισμού των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως.
Πρώτος έλαβε το λόγο ο εργοδότης, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως, στην διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχολήσεως μέσα στην επιχείρηση και επί πλέον υπογράμμισε και τα εξής·
...............................................................................................................................................................................................................................
Κατόπιν οι εργαζόμενοι ζήτησαν και έλαβαν διευκρινίσεις επί των ανωτέρω, αφού δε τις έλαβαν και αφού έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν και έθεσε υπόψη τους ο εργοδότης, προέβησαν στην εξής πρόταση: ............................................................................................................................
Ο εργοδότης απάντησε ότι η πρόταση των εργαζομένων δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι .....................................................................................................
Μετά από τα παραπάνω και αφού επακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, ο εργοδότης ενημέρωσε τούς εργαζομένους ότι αποφασίζει την κάτωθι μορφη εκ περιτροπής απασχολήσεώς τους για χρονικό διάστημα έως ................... μηνών, με έναρξη εφαρμογής την ............., και ότι θα εκδώσει απόφαση με το περιεχόμενο αυτό την οποία και θα κοινοποιήσει στην  Επιθεώρηση  Εργασίας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε ............ (.........) ισόκυρα πρωτότυπα, ανεγνώσθη, βεβαιώθηκε και υπεγράφη, από αυτά δε ο εργοδότης έλαβε ένα και οι εργαζόμενοι επίσης από ένα.
                           Ο  Εργοδότης                                                                                                                          Οι  Εργαζόμενοι»
Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ αποφάσεως του εργοδότη γνωστοποιουμένης στην  Επιθεώρηση  Εργασίας
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
(Βασει του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3846/2010)
Του/Της (όνομα) .............. (επώνυμο) του .................. (πατρώνυμο), κατοίκου ......., οδός ......... αρ. ......., ως εργοδότη της ατομικής επιχειρήσεως .............. (π.χ. εμπορίας ενδυμάτων) την οποία διατηρεί στ ........., κατά την οδό ......... αρ. ........ (με ΑΜΕ ........ και Α.Φ.Μ. ..........)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΗΝ
Επιθεώρηση  Εργασίας ..............................................................................................
 Ο υπογραφόμενος ............. (όνομα) ............. (επώνυμο) του ............ (πατρώνυμο), κάτοικος ......., οδός ............. αρ. ............, ενεργών εν τω παρόντι ως εργοδότης της ατομικής επιχειρήσεως ............. (π.χ. εμπορίας ενδυμάτων) την οποία διατηρώ στ ............, κατά την οδό ........ αρ. .......... (με ΑΜΕ ........ και Α.Φ.Μ. ..........), αποφασίζω, συνεπεία περιορισμού των δραστηριοτήτων της άνω επιχειρήσεώς μου και αφού ενημέρωσα σχετικώς τούς εργαζομένους της επιχειρήσεώς μου, προσκάλεσα αυτούς σε διαβούλευση και πράγματι διαβουλεύθηκα με αυτούς σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του Ν. 1892/90 όπως ισχύει μετά το Ν. 3846/10 και τον Ν. 3899/10), την κάτωθι επιτρεπτή εκ περιτροπής απασχόληση των εργαζομένων της επιχειρήσεώς μου, με έναρξη εφαρμογής της από σήμερα .................. και με χρονική διάρκεια έως ................ μήνες·
Ο εργαζόμενός μου ............... (όνομα) ............ (επώνυμο) του ..................... (πατρώνυμο), κάτοικος ..............., οδός ........... αρ. ........, με ειδικότητα ............, Α.Φ.Μ. ............ (Δ.Ο.Υ. .............) και αριθμό μητρώου εργαζομένου στο ΙΚΑ .............., θα απασχολείται όλες τις εβδομάδες κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, δηλαδή επί 2 ημέρες την εβδομάδα, και κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας, από ώρας 8 π.μ. έως ώρα 4 μ.μ.
Ο εργαζόμενός μου .............. (όνομα) ........... (επώνυμο) του ............... (πατρώνυμο), κάτοικος ............., οδός .............. αρ. ............, με ειδικότητα ..............., Α.Φ.Μ. .............. (Δ.Ο.Υ. ..............) και αριθμό μητρώου εργαζομένου στο ΙΚΑ .........., θα απασχολείται όλες τις εβδομάδες κάθε Τρίτη και Πεμπτη, δηλαδή επί 2 ημέρες την εβδομάδα, και κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας, από ώρας 8 π.μ. έως ώρα 4 μ.μ.
Η εργαζομένη μου .............. (όνομα) .......... (επώνυμο) του ............ (πατρώνυμο), κάτοικος ..........., οδός ................ αρ. ........., με ειδικότητα .........., Α.Φ.Μ. ............ (Δ.Ο.Υ. ............) και αριθμό μητρώου εργαζομένου στο ΙΚΑ ......., θα απασχολείται όλες τις εβδομάδες κάθε Τρίτη και Παρασκευή, δηλαδή επί 2 ημέρες την εβδομάδα, και κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας, από ώρας 8 π.μ. έως ώρα 4 μ.μ.
Η παρούσα απόφασή μου πρόκειται να γνωστοποιηθεί στην οικεία  Επιθεώρηση  Εργασίας, ήτοι στην  Επιθεώρηση  Εργασίας .................., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ακροτελεύτιο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3846/10.
Ο αποφασίζων και γνωστοποιών εργοδότης»
ΠΗΓΗ :  http://www.den.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.