Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Το πλαίσιο των όρων αμοιβής των μισθωτών με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις

Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος
Στην παρούσα μελέτη εκτίθενται οι όροι αμοιβής των μισθωτών μετά τις ρυθμίσεις των νόμων 4024/2011 και 4046/2012. Εξετάζονται μεταξύ άλλων ζητήματα κήρυξης ως υποχρεωτικής της συλλογικής σύμβασης, παρέλευσης παράτασης ισχύος συμβάσεων, όρων αμοιβής νεοπροσλαμβανόμενων και εργαζομένων σε εμπο- ρικές επιχειρήσεις.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Επέκταση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων με τις προϊσχύουσες του Ν 4024/2011  (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011) ρυθμίσεις
2. Μη επέκταση κλαδικών συμβάσεων
3. Τι ισχύει επί συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη κηρυχθεί υποχρεωτική
4. Παρέλευση 6μηνης παράτασης ισχύος σύμβασης επί ήδη απασχολούμενων σε χρόνο προγενέστερο της 14ης Φεβρουαρίου 2012 (προ του Ν 4046/2012  - ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)
5. Παρέλευση 3μηνης παράτασης ισχύος σύμβασης επί ήδη απασχολούμενων (με τις ρυθμίσεις του Ν 4046/2012  - ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)
6. Υπολογισμός προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
7. Ειδικές περιπτώσεις καθορισμού όρων αμοιβής νεοπροσλαμβανομένων
8. Ειδικές περιπτώσεις καθορισμού όρων αμοιβής ήδη απασχολουμένων
9. Αποδοχές πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ
10. Αποδοχές μισθωτού που απασχολείται σε εμπορική επιχείρηση
1. Επέκταση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων με τις προϊσχύουσες του Ν 4024/2011  (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011) ρυθμίσεις
Με το προϊσχύον πλαίσιο ήταν σε ισχύ η επέκταση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ με την κήρυξή τους ως γενικά υποχρεωτικών για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και του επαγγέλματος, εφόσον οι αντίστοιχες ΣΣΕ δέσμευαν ήδη εργοδότες που απασχολούσαν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.
2. Μη επέκταση κλαδικών συμβάσεων
Με τη ρύθμιση του άρθρου 37 του Ν 4024/2011 , αναστέλλεται από 27.10.2011 η εφαρμογή των διατάξεων του Ν 1876/1990  περί κήρυξης ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής, επί όσο διάστημα ισχύει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2012-2015). Κατά συνέπεια οι κλαδικές συμβάσεις δεν επεκτείνονται πλέον μέσω της κήρυξής τους ως υποχρεωτικών προκειμένου να καλύψουν όσους είναι εκτός συνδικάτων και όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις μη μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών Ενώσεων.
3. Τι ισχύει επί συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη κηρυχθεί υποχρεωτική
Με δεδομένο ότι δεν περιέχεται ρήτρα αναδρομικότητας στο άρθρο 37 του Ν 4024/2011  όλες οι ΣΣΕ που έχουν ήδη συναφθεί μέχρι τις 27.10.2011 και το χρονικό πεδίο ισχύος τους καταλαμβάνει το 2011 ή και διάστημα μετά το 2011, συνεχίζουν να παράγουν κανονιστική δέσμευση για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους με βάση τις αρχές που περιέχονται στο N 1876/1990. Επισημαίνεται ότι, αρκετές συλλογικές συμβάσεις που είχαν κηρυχθεί υποχρεωτικές με συνέπεια να δεσμεύουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τους όρους των συμβάσεων αυτών για όσο διάστημα ήταν σε ισχύ ανεξάρτητα από το εάν ήταν ή όχι μέλη των οικείων εργοδοτικών ενώσεων, καταγγέλθηκαν από τις τελευταίες με συνέπεια μετά παρέλευση τρίμηνου από την καταγγελία (μετενέργεια) τους να έχουν παύσει να είναι σε ισχύ. Παράδειγμα η Διαιτητική Απόφαση 36/2010 που καθόριζε τους όρους αμοιβής και εργασίας των επισιτιστικών καταστημάτων καταγγέλθηκε στις 11.5.2012 με συνέπεια να έχει παύσει να είναι σε ισχύ από 12.8.2012.
4. Παρέλευση 6μηνης παράτασης ισχύος σύμβασης επί ήδη απασχολούμενων σε χρόνο προγενέστερο της 14ης Φεβρουαρίου 2012 (προ του Ν 4046/2012  - ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)
Οι ΣΣΕ που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους (κατά συνέπεια οι συλλογικές ρυθμίσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν έως τις 13.8.2011) έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος παράτασης ισχύος των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή η λεγόμενη μετενέργεια, με το Ν 4046/2012  έχει πλέον από 14.2.2012 και εφεξής τρίμηνη διάρκεια. Ειδικότερα, μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την καταγγελία ή τη λήξη της ΣΣΕ, οι όροι αμοιβής και εργασίας της εξακολουθούν μεν να ισχύουν, πλην όμως, όχι πλέον άμεσα και αναγκαστικά, με ισχύ ουσιαστικού νόμου, αλλά ως περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θα βρίσκονται στην υπηρεσία της επιχείρησης τη στιγμή της εκπνοής του εξαμήνου. Ο εργοδότης μπορεί να αποδεσμευθεί από τους όρους αμοιβής και εργασίας που προβλέπονταν στην καταγγελθείσα ΣΣΕ προτείνοντας ατομικά σε κάθε εργαζόμενο την τροποποίηση του περιεχομένου της ατομικής σύμβασης εργασίας του ως προς αυτούς τους όρους. Ο εργαζόμενος, βεβαίως, θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την τροποποίηση αυτή και να εμμείνει στους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας του.
Συλλογικές Ρυθμίσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν έως τις 13.8.2011
Συλλογική ρύθμιση
Παρέλευση χρόνου δέσμευσης ισχύος
Παροχής Υπηρεσιών ΔΑ 51/2010
1.7.2011 (Έληξε 31.12.2010)
Λογιστών ΔΑ 45/2009
1.7.2010 (Έληξε 31.12.2009)
Τεχνικών Μελετητικών ΔΑ 4/2011
7.11.2011 (Καταγγέλθηκε 6.5.2011)
Αγγειοπλαστών τροχού φόρμας ΣΣΕ 15.12.2008
17.4.2011 (Καταγγέλθηκε 16.10.2010)
Βαφείων Καθαριστηρίων ΣΣΕ 19.6.2009
16.6.2010 (Καταγγέλθηκε 15.12.2009)
Γεωπόνων βιοτεχνικών, εμπορικών ΣΣΕ 10.7.2009
8.8.2010 (Καταγγέλθηκε 7.2.2010)
Δερμάτων ακατέργαστων ΣΣΕ 2.6.2009
16.6.2010 (Καταγγέλθηκε 15.12.2009)
Ιματισμού ΣΣΕ 11.6.2009
16.6.2010 (Καταγγέλθηκε 15.12.2009)
Καπνεργατών ΣΣΕ 27.3.2008
1.7.2009 (Έληξε 31.12.2008)
Καπνού πραγματογνωμόνων ΣΣΕ 3.9.2007
1.7.2008 (Έληξε 31.12.2007)
Κλωστοϋφαντουργίας ΔΑ 18/2009
16.6.2010 (Καταγγέλθηκε 15.12.2009)
Κτηνιατρικών φαρμάκων επιχ. εισαγ. ΣΣΕ 1.10.09
1.7.2010 (Έληξε 31.12.2009)
Λατομείων Πέτρας εργατ/των ΔΑ 51/2009
8.7.2010 (Καταγγέλθηκε 7.1.2010)
Μαρμαροψηφίδων ΔΑ 53/2009
8.7.2010 (Καταγγέλθηκε 7.1.2010)
Μαρμάρων κοπής ΔΑ 50/2009
8.7.2010 (Καταγγέλθηκε 7.1.2010)
Ξύλου ΔΑ 52/2009
8.7.2010 (Καταγγέλθηκε 7.1.2010)
Ξύλου (ΟΒΕΣ) ΔΑ 39/2009
18.12.2010 (Έληξε 17.6.2010)
Οικοδόμων ελεύθερων συνεργείων ΣΣΕ 14.7.2009
3.11.2011 (Καταγγέλθηκε 2.5.2011)
Οικοδόμων μονίμων συνεργείων ΔΑ 49/2009
2.1.2011 (Καταγγέλθηκε 1.7.2010)
Παιδικών σταθμών Παιδαγωγών Α.Π.Π. ΔΑ 16/2010
30.6.2011 (Καταγγέλθηκε 29.12.2010)
Πλακοποιΐας ΔΑ 57/2009
8.7.2010 (Καταγγέλθηκε 7.1.2010)
Πλεκτού ενδύματος ΔΑ 14/2009
16.6.2010 (Καταγγέλθηκε 15.12.2009)
Πρακτικών μηχανικών κλινικών ΔΑ 17/2011
16.7.2011 (Καταγγέλθηκε 15.1.2011)
Ρυμουλκών ΣΣΕ 5.11.2008
19.8.2010 (Καταγγέλθηκε 18.2.2010)
Επίσης και οι συλλογικές ρυθμίσεις των Συμβολαιογραφείων (ΣΣΕ 31.7.2008), Τεντοποιίας (ΣΣΕ 5.6.2009), Τσιμεντοβιομηχανίας (2.12.2010), Υποδηματεργατών (ΣΣΕ 17.6.2009), Φαρμακευτικών επιχειρήσεων (ΣΣΕ 6.7.2009) Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής (ΣΣΕ 22.7.2010) έληξαν ή καταγγέλθηκαν έως τις 13.8.2011, με αποτέλεσμα η παρέλευση του χρόνου δέσμευσης ισχύος των συλλογικών αυτών συμβάσεων να εμπίπτει σε χρόνο προγενέστερο της 14.2.2012, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Ν 4046/2012 .
Συνεπώς, επί ήδη απασχολουμένων που οι όροι αμοιβής και εργασίας τους καθορίζονταν από τις ανωτέρω συλλογικές ρυθμίσεις, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της διάταξης του Ν 4046/2012  και ειδικότερα δεν έχει το δικαίωμα μονομερώς να διατηρήσει μόνο τα τέσσερα επιδόματα, τα καθοριζόμενα από την εν λόγω ρύθμιση (βλ. κατωτέρω παρ. 5) και να περικόψει τα λοιπά (επιδόματα). Αν όμως υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι δυνατόν να καθορισθούν εν προκειμένω όροι αμοιβής με κατώφλι τους όρους που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ. Όσον αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους σε επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων, είναι προφανές ότι οι όροι αμοιβής τους καθορίζονται πλέον με ελεύθερη συμφωνία που δεν είναι δυνατόν να εμπεριέχει όρους δυσμενέστερους της ΕΓΣΣΕ.
5. Παρέλευση 3μηνης παράτασης ισχύος σύμβασης επί ήδη απασχολούμενων (με τις ρυθμίσεις του Ν 4046/2012  - ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)
5α. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν:
α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και
β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα.
Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Κατά συνέπεια επί εργαζόμενου που οι όροι αμοιβής και εργασίας του καθορίζονταν για παράδειγμα από τη συλλογική ρύθμιση των επισιτιστικών καταστημάτων που καταγγέλθηκε στις 11.5.2012, έχει το μονομερές δικαίωμα ο εργοδότης από 12.8.2012 να διατηρήσει τα ανωτέρω τέσσερα επιδόματα και να περικόψει τα λοιπά. Αν όμως υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι δυνατόν να καθορισθούν και στην περίπτωση αυτή όροι αμοιβής με κατώφλι τις ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ.
5β. Επίδομα ωρίμανσης
Ως «επίδομα ωρίμανσης» νοούνται τα επιδόματα που καταβάλλονται για το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή της κάθε μισθολογικής κλίμακας (μονοετής, διετής, τριετής κ.λπ.).
5γ. Επίδομα σπουδών
Ως «επίδομα σπουδών», νοείται το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με βάση τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ημεδαπών ή μη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σχολών.
5δ. Επίδομα επικινδύνου εργασίας
Ως «επίδομα επικινδύνου εργασίας» νοούνται τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω των συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του εργαζομένου.
6. Υπολογισμός προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
Επήλθε με το Ν 4046/2012  αναστολή από 14.2.2012 των αυτόματων μισθολογικών ωριμάνσεων έως ότου η ανεργία πέσει σε επίπεδα κάτω του 10%.
Η προϋπηρεσία συνεπώς παύει να υπολογίζεται από 14.2.2012:
• για τους ήδη απασχολούμενους &
• για νεοπροσλαμβανόμενους
Επισημαίνεται ότι ως προϋπηρεσία νοείται με βάση τις ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ, για μεν τους εργατοτεχνίτες:
• κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το μισθωτό σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα,
για δε τους υπαλλήλους:
• κάθε υπηρεσία σε θέση παρεμφερή και ανάλογο,
• μετά τη συμπλήρωση του 18ου ή του 19ου έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα.
7. Ειδικές περιπτώσεις καθορισμού όρων αμοιβής νεοπροσλαμβανομένων
7α. Νεοπροσλαμβανόμενος αμειβόμενος με ΕΓΣΣΕ πτυχιούχος
Δεν δικαιούται επιδόματος σπουδών αφού δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικού επιδόματος από τις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ.
7β. Περιπτώσεις στις οποίες οι όροι αμοιβής νεοπροσλαμβανόμενου καθορίζονται βάσει Κλαδικής ΣΣΕ
Νεοπροσλαμβανόμενου οι όροι αμοιβής καθορίζονται βάσει κλαδικής ΣΣΕ όταν κατά το στάδιο της πρόσληψης των προσώπων αυτών:
• η κλαδική σύμβαση είναι σε ισχύ και ο εργοδότης είναι μέλος της εργοδοτικής ένωσης όπως και οι εργαζόμενοι είναι μέλη της εργατικού σωματείου και γίνεται προς τούτο παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους και απόδοση αυτής στην οικεία εργατική οργάνωση.
• η κλαδική σύμβαση έχει κηρυχθεί υποχρεωτική (πριν την 27.10.2011) και είναι ακόμη σε ισχύ. Δεν ερευνάται εν προκειμένω αν εργοδότης και εργαζόμενοι είναι ή όχι μέλη οργάνωσης που συμμετείχε στη σύναψη της.
7γ. Περιπτώσεις στις οποίες οι όροι αμοιβής νεοπροσλαμβανόμενου καθορίζονται βάσει ΕΓΣΣΕ
Νεοπροσλαμβανόμενου οι όροι αμοιβής καθορίζονται βάσει ΕΓΣΣΕ όταν κατά το στάδιο της πρόσληψης των προσώπων αυτών:
• Η κλαδική σύμβαση έχει λήξει ή καταγγελθεί και έχει παρέλθει ο χρόνος παράτασης ισχύος της (μετενέργεια)
• Υφίσταται κλαδική σύμβαση που δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική (πριν την 27.10.2011) και εργοδότης και εργαζόμενοι δεν είναι μέλη οργάνωσης που συμμετείχε στη σύναψη της
• Δεν υφίσταται κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση που να ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας τους (π.χ. κομμωτές).
8. Ειδικές περιπτώσεις καθορισμού όρων αμοιβής ήδη απασχολουμένων
8α. Ήδη απασχολούμενος νέος κάτω των 25 ετών αμειβόμενος με κλαδική σύμβαση που έληξε ή καταγγέλθηκε έως την 13.8.2011
Στην περίπτωση που η κλαδική σύμβαση έχει λήξει ή καταγγελθεί έως την 13.8.2011, με δεδομένο ότι η παρέλευση του χρόνου παράτασης ισχύος της (της μετενέργειας ) εμπίπτει σε διάστημα προγενέστερο της 14.2.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν 4046/2012 , οι όροι της κλαδικής έχουν γίνει εν προκειμένω όροι της ατομικής σύμβασης και για το νέο ηλικίας κάτω των 25 ετών με αποτέλεσμα να μην έχει το δικαίωμα ο εργοδότης μονομερώς να καθορίσει τις αποδοχές του στα επίπεδα των 510,95€ και των 22,83 € (κατώτατος μηνιαίος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο για νέο κάτω των 25 ετών χωρίς τριετίες), γεγονός που για να λάβει χώρα με σύννομη διαδικασία προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη με τον εργαζόμενο.
8β. Ήδη απασχολούμενος αμειβόμενος με κλαδική σύμβαση και πλέον άμεσα με όρους αμοιβής και εργασίας ΕΓΣΣΕ
Ήδη απασχολούμενου αμειβόμενου με κλαδική σύμβαση είναι δυνατόν οι όροι αμοιβής του να καθορίζονται βάσει των διατάξεων της ΕΓΣΣΕ μόνο αν υπάρξει συμφωνία του εργαζόμενου και εφόσον:
• Η κλαδική σύμβαση έχει λήξει ή καταγγελθεί και έχει παρέλθει ο χρόνος παράτασης ισχύος της (της μετενέργειας) με δεδομένο ότι οι όροι της κλαδικής που έληξε έχουν γίνει όροι της ατομικής σύμβασης του εργαζόμενου.
• Υφίσταται κλαδική σύμβαση που δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική (πριν την 27.10.2011) και ένας τουλάχιστον από τους συμβαλλόμενους στη σύναψη της κλαδικής σύμβασης δεν είναι μέλος είτε ο εργοδότης της εργοδοτικής ένωσης είτε ο εργαζόμενος του συνδικάτου είτε και οι δυο μαζί.
9. Αποδοχές πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ
Σύμφωνα με τις Ε5/1797/1986 και Ε5/4825/1986 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας ορίζεται ότι «Το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε ποσοστό 80%, επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας». Από 14.2.2012 με βάση το Ν 4046/2012  (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012) και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/28.2.2012 (ΦΕΚ Α΄ 38), το κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώνεται σε 26,18 € και σε νέους κάτω των 25 ετών σε 22,83 €. Κατά συνέπεια εργαζόμενος ηλικίας κάτω των 25 ετών έχει μηνιαίες αποδοχές που διαμορφώνονται σε 22,83 x 25 x 80%= 456,60 €. Αν είναι από 25 ετών και άνω οι μηνιαίες αποδοχές του διαμορφώνονται σε 26,18 x 25 x 80%= 523,60 €.
10. Αποδοχές μισθωτού που απασχολείται σε εμπορική επιχείρηση
10α. Εργαζόμενοι σε εμπορική επιχείρηση μέλος του ΣΕΛΠΕ
Η συλλογική σύμβαση των εργαζόμενων σε εμπορικές επιχειρήσεις (ΣΣΕ 9.1.2012) με συμβαλλόμενα μέρη από την εργοδοτική πλευρά τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), και από την πλευρά των εργαζομένων την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), καταγγέλθηκε στις 20.4.2012 και δεν έχει υπογραφεί νέα. Συνεπώς:
• Όσον αφορά τους ήδη απασχολούμενους που αμείβονταν βάσει των όρων αμοιβής της συγκεκριμένης κλαδικής σύμβασης, ο εργοδότης έχει από 21.7.2012 το μονομερές δικαίωμα να διατηρήσει τα τέσσερα επιδόματα της παραγράφου 5α και να περικόψει τα λοιπά. Αν όμως υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι δυνατόν να καθορισθούν και στην περίπτωση αυτή όροι αμοιβής με κατώφλι τα κατώτατα όρια αμοιβών της ΕΓΣΣΕ.
• Όσον αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους από 21.7.2012 και μετά οι όροι αμοιβής τους εν προκειμένω καθορίζονται βάσει της ΕΓΣΣΕ με δεδομένο ότι κατά το στάδιο της πρόσληψης των προσώπων αυτών η κλαδική σύμβαση έχει καταγγελθεί και έχει παρέλθει ο χρόνος παράτασης ισχύος της.
10β. Εργαζόμενοι σε εμπορικές επιχειρήσεις μέλη της ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ
Η συλλογική σύμβαση των εργαζόμενων σε εμπορικές επιχειρήσεις (ΣΣΕ 26.7.2012) με συμβαλλόμενα μέρη από την εργοδοτική πλευρά, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και από την πλευρά των εργαζομένων την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), είναι σε ισχύ. Συνεπώς:
• Όσον αφορά τους ήδη απασχολούμενους μέλη της ΟΙΥΕ που αμείβονται βάσει των όρων αμοιβής της συγκεκριμένης κλαδικής σύμβασης, από 1.8.2012 αναπροσαρμόζονται (μειώνονται) οι αποδοχές τους κατά τα οριζόμενα στη νέα υπογραφείσα σύμβαση.
• Όσον αφορά τους ήδη απασχολούμενους που δεν είναι μέλη της ΟΙΥΕ ή οι εργοδότες τους δεν είναι μέλη των ανωτέρω εργοδοτικών οργανώσεων και οι οποίοι αμείβονται μέχρι σήμερα βάσει της εν λόγω σύμβασης αν και δεν δεσμεύονταν οι τελευταίοι να την εφαρμόσουν με δεδομένο ότι έχει επέλθει αναστολή επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και πλέον δεν κηρύσσονται ως υποχρεωτικές, οι όροι αυτοί της κλαδικής σύμβασης έχουν γίνει πλέον όροι ατομικής σύμβασης γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί μονομερώς η εργοδοτική πλευρά να προβεί σε μειώσεις αποδοχών. Αν όμως υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι δυνατόν να καθορισθούν εν προκειμένω όροι αμοιβής με κατώφλι τα επίπεδα της ΕΓΣΣΕ.
• Όσον αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους μέλη της ΟΙΥΕ που οι εργοδότες τους είναι μέλη των οικείων εργοδοτικών ενώσεων οι αποδοχές τους δεν μπορεί να υπολείπονται των αποδοχών που ορίζονται στην κλαδική αυτή σύμβαση.
• Όσον αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους που δεν είναι μέλη της ΟΙΥΕ ή οι εργοδότες τους δεν είναι μέλη των ανωτέρω εργοδοτικών οργανώσεων οι όροι αμοιβής τους εν προκειμένω καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία μη δυνάμενη αυτή να εμπεριέχει όρους δυσμενέστερους της ΕΓΣΣΕ.

Πηγή, περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.