Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Φορολογική αντιμετώπιση ανείσπρακτου ποσού λόγω υπαγωγής εταιρείας στο άρθρο 99

Ερώτημα:
Είχαμε τιμολογήσει το 2010 μια εταιρεία έστω με 123.000 €
Το 2011 μπήκε στο άρθρο 99 και συμφωνήσαμε να πάρουμε τα μισά.
Ενώ πληρώσαμε τον ΦΠΑ μπορούμε να κόψουμε  Π/Τ για τη διαφορά που δε θα εισπράξουμε ποτέ για  να τακτοποιήσουμε στα βιβλία μας την απαίτηση που έχουμε από την υπαγόμενη εταιρεία στο άρθρο 99. .(50.000 + φπα).

Απάντηση:

1. Φορολογία εισοδήματος Για την περίπτωση που αναφέρεστε, δεν προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Το ποσό που έχει καταστεί ανείσπρακτο, μπορείτε να το διαχειριστείτε σύμφωνα με την περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, να μειώσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που τυχόν δημιουργήσατε καθώς και να εκπέσετε το υπόλοιπο ποσό που απομένει εφόσον έχει καλυφθεί η σχηματιζόμενη πρόβλεψη. Σημειώνεται ότι με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 4013/2011 με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοιούται και η διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα (N.3588/2007).
2. Φορολογία Φ.Π.Α Περαιτέρω ως προς τη φορολογία του Φ.Π.Α, θα πρέπει να εξετάσετε την ένταξη στις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 19 του ΦΠΑ, με τις οποίες προβλέπεται ότι η φορολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46 α του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄).

Η μείωση της φορολογητέας βάσης ενεργείται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου της έδρας της επιχείρησης, που προβλέπεται από την παρ. 1 του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου 46. Για την έγκριση της μείωσης απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, από τα οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Φ.Π.Α, που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση της φορολογητέας βάσης έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση της φορολογητέας αξίας δεν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο δεν καταβάλλεται, ως μη οφειλόμενος στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, κατά την οποία οφείλετο. Τυχόν πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ακυρώνονται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.