Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Απριλίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: Δ12 Β 1056012 ΕΞ 2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                            
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

                                                                                               ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

                                                                                              Κ01Ν:1) Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
                                                                                                         2) Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου
                                                                                                         3) Βουλευτή κ. Α. Καριπίδη
                                                                                              Με τη φροντίδα της Βουλής των  Ελλήνων  
Πληροφορίες : Κ. Γαλλή
Τηλέφωνο: 210 - 3375375
ΦΑΞ: 210-3375001

ΘΕΜΑ: Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

Απαντώντας στην αριθ. 13392/18.3.2011 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Ν.
Νικολόπουλου, κ. Θ. Καράογλου και κ. Α. Καριπίδη, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο αυτό, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στίς ανώνυμες εταιρίες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων της
διαλυόμενης εταιρίας και εκείνη που την απορρόφησε ή η νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων που διατέλεσαν σύμβουλοι, καθώς και μέλη ή μέτοχοι του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσής του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
2. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ίδιου νόμου, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο αυτό, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
3. Εξάλλου, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2648/1998 και ισχύει από 1.12.1998 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν, ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση του φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του.
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν προκύπτει, ότι με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των συγκεκριμένων φόρων, ανεξάρτητα από το χρόνο που βεβαιώθηκαν οι φόροι αυτοί, όταν έχουν μια από τις κατονομαζόμενες ιδιότητες (διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, κλπ.) κατά το χρόνο διάλυσης, συγχώνευσης ή μετατροπής του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση. Ωστόσο, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου η ευθύνη των προσώπων αυτών επεκτείνεται και κατά το χρόνο λειτουργίας των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ίδιου νόμου μόνο όμως για τούς παρακρατούμενους φόρους με τις διακρίσεις που ορίζονται στη διάταξη. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για άλλους φόρους (πέραν του φόρου εισοδήματος), καθώς και για εισφορές ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο, όταν οι σχετικοί νόμο\ παραπέμπουν ρητά σε αυτές.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.