Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Η Προσωπική ευθύνη των διοικούντων ΟΕ και ΕΕ


Οι διοικητές της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας

α) Τα πρόσωπα που ευθύνονται ποινικά στην Ομόρρυθμη Εταιρία
Ως προς τα δικήματα φοροδιαφυγής των άρθρων 17-19 του Ν. 2523/1997, στις ομόρρυθμες εταιρίες αυτουργοί θεωρούνται οι ομόρρυθμοι εταίροι ή οι διαχειριστές αυτών. Γενικά, το δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ομόρρυθμης εταιρίας ανήκει σε όλους τους ομόρρυθμους εταίρους. Δύναται όμως η εταιρία να αναθέσει τη διαχείρισή της σε συγκεκριμένο εταίρο με σχετική πρόβλεψη του καταστατικού της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη, η εταιρία δεν δύναται να αναθέσει τη διαχείρισή της σε τρίτο πρόσωπο, μη εταίρο (αρχή της αυτοδιαχείρισης στις προσωπικές εταιρίες)161. Από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης διακρίνονται δύο κατηγορίες προσώπων, τα οποία ευθύνονται για τις φορολογικές ποινικές παραβάσεις της ομόρρυθμης εταιρίας: (α) οι ομόρρυθμοι εταίροι και (β) οι διαχειριστές της.

Η ποινική ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για αδικήματα φοροδιαφυγής που αφορούν την εταιρία ευθυγραμμίζεται γενικά με τη διάταξη του άρθρου 22 του ΕΝ. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει την αλληλέγγυα ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς ιδιώτες ή το Δημόσιο είτε αυτές προέρχονται από σύμβαση ή από το νόμο είτε από αδίκημα.162 Τα φορολογικά ποινικά αδικήματα τελούνται στο όνομα της εταιρίας και σχετίζονται είτε με την παράλειψη εκπλήρωσης νόμιμης υποχρέωσης προς το Δημόσιο (π.χ. μη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος της εταιρίας) είτε με την τέλεση άδικης πράξης σε βάρος του Δημοσίου (π.χ. έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου με τα στοιχεία της εταιρίας). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρόκειται είτε για υποχρεώσεις της εταιρίας που δεν εκπληρώθηκαν είτε για εξ αρχής άδικες πράξεις που τελέστηκαν στο όνομα της εταιρίας. Θα πρέπει να σημειωθεί άλλωστε ότι η ποινική δίωξη σε βάρος των εταίρων ή διαχειριστών ασκείται μόνο όταν οι φορολογικές υποχρεώσεις, που συνδέονται με πράξεις φοροδιαφυγής, δεν εκπληρώνονται κατά το χρόνο της διαπίστωσής τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η φύση της αλληλέγγυας ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων δύναται να θεμελιώσει θεωρητικά την εκ του νόμου ποινική ευθύνη τους για φορολογικά αδικήματα που τελούνται στο όνομα της εταιρίας.
Όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη προβλέπει και την ευθύνη των διαχειριστών της εταιρίας για φορολογικά ποινικά αδικήματα163. Παρατηρείται ότι η διάταξη χρησιμοποιεί διαζευκτική διατύπωση (αυτουργοί θεωρούνται οι «ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών»). Υπό αυτή τη διατύπωση, η γραμματική ερμηνεία της ποινικής διάταξης δύναται να δημιουργήσει ερμηνευτικά παράδοξα σε σχέση με τις αρχές που διέπουν τη διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρίας, σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η διοίκηση της εταιρίας δεν ασκείται από όλους τους ομόρρυθμους εταίρους, αλλά έχει οριστεί διαχειριστής (εταίρος164 ή τρίτος), από τη διατύπωση της διάταξης συνάγονται τα εξής:
1) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας δεν εγκαλούνται σωρευτικά ή με σειρά προτεραιότητας αλλά διαζευκτικά. Η διαζευκτική αυτή κατάστρωση της ποινικής ευθύνης στο νόμο γεννά το εύλογο ερώτημα, αν, σε περίπτωση που προκύψει ποινική ευθύνη, μπορεί η φορολογική αρχή να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της μίας ή της άλλης κατηγορίας προσώπων (δηλαδή κατά των εταίρων ή των διαχειριστών). Περαιτέρω, εφόσον η φορολογική αρχή δικαιούται να επιλέξει μεταξύ των δύο ανωτέρω κατηγοριών προσώπων, τίθεται το ερώτημα με ποια κριτήρια θα προκρίνει ως δράστη του φορολογικού αδικήματος τον εταίρο ή τον διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρίας.
2) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του διαχειριστή εταίρου, δεν ευθύνονται ποινικά οι μη διαχειριστές ομόρρυθμοι εταίροι· αν έχει διοριστεί τρίτος (όχι εταίρος) διαχειριστής, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του, δεν ευθύνεται ποινικά κανένας ομόρρυθμος εταίρος. Η ανωτέρω ερμηνεία της διάταξης, δεν συμβαδίζει με την αλληλέγγυα ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων, όπως διατυπώνεται στον ΕΝ και αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιριών.
3) Ειδικότερα, σε περίπτωση που έχει διοριστεί τρίτος διαχειριστής της εταιρίας, αυτός ευθύνεται ποινικά για αδικήματα φοροδιαφυγής της εταιρίας. Αν μάλιστα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του, οι ομόρρυθμοι εταίροι απαλλάσσονται από κάθε ποινική ευθύνη που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Όπως αναλύθηκε όμως ανωτέρω, η διαχείριση και εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας δεν δύναται να ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο που δεν φέρει την ιδιότητα του εταίρου. Τίθεται έτσι ο προβληματισμός, αν η συγκεκριμένη διάταξη του Ν. 2523/1997 αναγνωρίζει ως έγκυρη τη διαχείριση της εταιρίας από τρίτα πρόσωπα, και μάλιστα κατ’ αποκλεισμό των ομορρύθμων εταίρων, ή την αγνοεί. Περαιτέρω, σε περίπτωση που, τελικά, ο τρίτος δεν θεωρείται διαχειριστής αλλά πληρεξούσιος της εταιρίας, τότε η ποινική του ευθύνη μπορεί να εξεταστεί μόνο στα πλαίσια της συμμετοχής σε ποινικό αδίκημα (βλ. και άρθρο 20 παρ. 5).
Τα υπό (1) και (2) ανωτέρω πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από την διαζευκτική διατύπωση του νόμου δύνανται να ξεπεραστούν σε μεγάλο βαθμό, εφόσον αξιοποιηθεί η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20, η οποία προβλέπει την συνεκτίμηση συγκεκριμένων περιστάσεων για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος διοικητή του νομικού προσώπου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ποινική δίωξη θα πρέπει να ασκείται σε βάρος του προσώπου εκείνου (διαχειριστή ή εταίρου) ο οποίος αποδεικνύεται ότι ασκεί πραγματικά καθήκοντα διοίκησης στην εταιρία (βλ. και ανωτέρω υπό 3.5.1.). Από την ανωτέρω ερμηνεία ίσως δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί η περίπτωση που ο τρίτος (μη εταίρος) ασκεί de facto και αποκλειστικά καθήκοντα διοίκησης στην εταιρία.
Ως προς το αδίκημα φοροδιαφυγής λόγω μη καταβολής χρεών, το άρθρο 23 (παρ. 2 υπό β΄ του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 , όπως ισχύει) ορίζει ότι για ομόρρυθμες εταιρίες οι ποινές επιβάλλονται «στους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές τους». Και σε αυτή την περίπτωση, γίνεται διαχωρισμός της ιδιότητας του ομόρρυθμου εταίρου και του διαχειριστή της εταιρίας. Η ευθύνη των ανωτέρω προσώπων για φορολογικά χρέη της εταιρίας ορίζεται ότι είναι σωρευτική και όχι διαζευκτική.
Υπογραμμίζεται ότι για το εν λόγω αδίκημα, οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι σε κάθε περίπτωση ποινικά υπεύθυνοι ως συνυπόχρεοι με την εταιρία (άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ΕΝ). Σημειώνεται ότι ο νόμος δεν απαιτεί τη βεβαίωση του χρέους στο όνομα του συνυπόχρεου (άρθρο 23 παρ. 6)165. Αυτό έχει ως πιθανή συνέπεια τη μη αποστολή ατομικής ειδοποίησης σε βάρος του συνυπόχρεου ομόρρυθμου εταίρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ομόρρυθμος εταίρος ενδέχεται να πληροφορηθεί την κατηγορία της φοροδιαφυγής λόγω μη καταβολής χρεών σε βάρος του καθυστερημένα.
β) Τα πρόσωπα που ευθύνονται ποινικά στην Ετερόρρυθμη εταιρία
Ως προς τις ετερρόρυθμες εταιρίες, ευθύνονται ποινικά οι ομόρρυθμοι εταίροι ή οι διαχειριστές αυτών. Ισχύουν και εδώ, όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για φορολογικά αδικήματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που ασκούν πράξεις διαχείρισης, de facto και κατά παράβαση των καθηκόντων τους, είναι δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Ο νόμος προβλέπει ρητά αυτή την περίπτωση ποινικής ευθύνης μόνο ως προς το αδίκημα της μη καταβολής χρεών (άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ΕΝ). Η ανωτέρω ρύθμιση του νόμου δεν αποκλίνει από τις διατάξεις του ΕΝ για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ετερρόρυθμου εταίρου.
γ) Η απόκτηση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας - Διατυπώσεις γνωστοποίησης προς τις φορολογικές αρχές
Ο χρόνος κατά τον οποίο ένα πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου (ή του διαχειριστή) είναι κρίσιμος για την ποινική ευθύνη του σε σχέση με πράξεις φοροδιαφυγής που τελούνται στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας. Εξίσου κρίσιμος είναι και ο χρόνος που το πρόσωπο χάνει την ιδιότητα αυτή. Έτσι, ο ομόρρυθμος εταίρος ή ο διαχειριστής ευθύνονται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του φορολογικού αδικήματος είχαν την συγκεκριμένη ιδιότητα166. Παράδειγμα: Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Α και Β δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος στο όνομα της εταιρίας για το οικονομικό έτος 1999. Την 31.12.2000 ο Α μεταβίβασε την εταιρική του μερίδα στον Γ, ο οποίος ανέλαβε και τη διαχείριση της εταιρίας μαζί με τον Β. Ο Γ δεν ευθύνεται ποινικά για το αδίκημα της μη υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος για το έτος 1999, επειδή κατά το χρόνο που η εταιρία παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, αυτός δεν συμμετείχε στην εταιρία ούτε στη διοίκησή της.
Η ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου αποκτάται με τη συμμετοχή του προσώπου στο καταστατικό σύστασης της ομόρρυθμης εταιρίας. Επίσης, με τη μεταγενέστερη είσοδό του στην εταιρία είτε με αύξηση των εταιρικών μερίδων είτε με μεταβίβαση (αγορά) της εταιρικής μερίδας εταίρου. Γενικά, η είσοδος νέων εταίρων συνοδεύεται από τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας167.
Η ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου αποβάλλεται με την παραίτησή του από την εταιρία. Επίσης, με τον αποκλεισμό του εταίρου, την πτώχευση αυτού, τον θάνατο αυτού, την απώλεια της εμπορικής ικανότητας κ.λπ. Τέλος, με τη μεταβίβαση της εταιρικής του μερίδας σε τρίτο πρόσωπο.
Ο ΕΝ προβλέπει διατυπώσεις δημοσιότητας για τις ανωτέρω πράξεις απόκτησης και απώλειας της εταιρικής ιδιότητας168. Η δημοσίευση πραγματοποιείται με την υποβολή του καταστατικού ή της τροποποίησης αυτού στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσίευσης επιφέρει ακυρότητα της πράξης εισόδου ή εξόδου του εταίρου ως προς τους συνεταίρους. Η ακυρότητα αυτή όμως δεν δύναται να προταθεί προς τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Η εκπρόθεσμη δημοσίευση της πράξης θεραπεύει την ακυρότητα, εφόσον ο τρίτος συμβλήθηκε με την εταιρία μετά το χρόνο της εκπρόθεσμης δημοσίευσης169.
Οι ανωτέρω διατυπώσεις ισχύουν και σε περίπτωση διορισμού ή μεταβολής γενικότερα του προσώπου του διαχειριστή, με σκοπό την προστασία των τρίτων συναλλασσομένων με την εταιρία 170.
Εκτός από τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, η φορολογική νομοθεσία έχει θέσει πρόσθετες διατυπώσεις, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται προκειμένου να τεκμαίρεται η γνώση της φορολογικής αρχής για την απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας του εταίρου ή του διαχειριστή της εταιρίας. Οι διατυπώσεις αυτές πηγάζουν από το άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ171. Έτσι, οι υπόχρεοι στο φόρο υποχρεούνται να υποβάλουν κατά περίπτωση δήλωση έναρξης εργασιών, δήλωση μεταβολών ή δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. Ενόψει της έναρξης εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) στις ΔΟΥ και κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εκδόθηκαν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να φυλάσσουν οι φορολογούμενοι (επιτηδευματίες) στα αρχεία τους κατά το χρόνο υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων (βλ. ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/1998, Πολ. 1169, όπως ισχύει172). Οι δηλώσεις αυτές (έναρξης κ.λπ.) υποβάλλονται στη ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας, αφού έχουν προηγουμένως ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας του ΕΝ (με τη δημοσίευση του καταστατικού ή της τροποποίησης αυτού στο Πρωτοδικείο). Ως προς την ομόρρυθμη εταιρία, η δήλωση έναρξης εργασιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία της ομόρρυθμης εταιρίας, όπως αυτά αναγράφονται στο καταστατικό. Σε ξεχωριστό έντυπο δήλωσης αναγράφονται τα στοιχεία των μελών της, το ποσοστό συμμμετοχής τους και το είδος της συμμετοχής τους. Επίσης, σε περίπτωση μεταβολής (αποχώρησης εταίρου, εισόδου νέου εταίρου κ.λπ.), μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης στο Πρωτοδικείο υποβάλλεται η δήλωση μεταβολής και καταχωρούνται τα στοιχεία της τροποποιητικής πράξης στο ΤΑΧΙS (π.χ. ημερομηνία εξόδου, εισόδου, στοιχεία νέου εταίρου, κ.λπ.).
Τα ανωτέρω επισημαίνονται επειδή, τελικά, οι φορολογικές αρχές, λαμβάνουν γνώση για γεγονότα που σχετίζονται με τη «ζωή» της εταιρίας από την καταχώρισή τους στο μητρώο του ΤΑΧΙS. Είναι αυτονόητο ότι η καταχώριση στην αρμόδια ΔΟΥ της σύστασης της ΟΕ και των μεταβολών που υφίσταται η σύνθεσή και η διοίκησή της δεν έχει συστατικό χαρακτήρα ενώ, γενικά, η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης περιορίζεται στην επιβολή προστίμου σε βάρος της επιχείρησης. Όμως, η μη καταχώριση της μεταβολής των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών της εταιρίας, δύναται στην πράξη να δημιουργήσει προβλήματα ιδίως στους αποχωρούντες εταίρους: ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ αντλεί τα στοιχεία της εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΤΑΧΙS. Έτσι, αν τα αρχεία του TAXIS δεν είναι ενημερωμένα με τις μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων ή των διαχειριστών, είναι πιθανή η υποβολή μηνυτήριων αναφορών και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος (ανυπαίτων) προσώπων που δεν είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα κατά το χρόνο της τέλεσης του αδικήματος. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η επιμέλεια εκπλήρωσης των ανωτέρω διατυπώσεων, ιδίως από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές κατά την αποχώρησή τους από την εταιρία.
Υποσημειώσεις
161 Ωστόσο, έχει διατυπωθεί και αντίθετη άποψη από τη νομολογία. Βλ. εκτενή ανάλυση του θέματος σε σχολιασμό του Λ. Κοκκίνη με θέμα την «Ανάθεση διαχείρισης προσωπικής εταιρίας σε τρίτο μη εταίρο» ενόψει της απόφασης ΑΠ 13/1997, η οποία έμμεσα αποδέχεται την κρατούσα άποψη, σε ΔΕΕ 1997, σελ. 581 επ. Βλ. και ΕφΘεσ 27/2000, σε ΔΕΕ 2000, σελ. 398. Επίσης, μεταξύ άλλων, Ν. Τέλλη, ό.π. σελ. 87 επ., ο οποίος συντάσσεται με την άποψη ότι ο τρίτος μη εταίρος είναι πληρεξούσιος της εταιρίας και όχι διαχειριστής αυτής.
162 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΕΝ «Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρίας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένας παρ’ ενός μόνου των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν». H διάταξη του άρθρου 22 είναι αναγκαστικού δικαίου. Βλ. Λ. Γεωργακόπουλου, ό.π., σελ. 269 επ. Ν. Ρόκα, ό.π., σελ. 100.
163 Η τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας αποτελεί πράξη διαχείρισης (βλ. Κ. Καραβά, ό.π., σελ. 477). Βλ. επίσης Λ. Γεωργακόπουλο, ό.π., σελ. 207-208.
164 Σύμφωνα με το άρθρο 749 παρ. 1 του ΑΚ, η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων θα ασκείται από έναν ή περισσότερους εταίρους, οπότε οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαχείριση.
165 Για τις φορολογικές αρχές αποτελεί πάγια πρακτική η μη βεβαίωση του χρέους στο όνομα του συνυπόχρεου ενώ τα διοικητικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αυτής διαδικασίας στο όνομα του συνυπόχρεου. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στην ανωτέρω ποινική διάταξη (βλ. για το θέμα περισσότερα στο κεφάλαιο Β΄ υπό 4.5.).
166 Βλ. και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2523/1997 (άρθρα 17, 18 και 19), όπου στο πρόσωπο του δράστη αποδίδεται έμμεσα και χρονική διάσταση για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος:
«όποιος παραλείπει να υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση», «όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικό στοιχείο» κ.λπ. Πρόσωπο το οποίο δεν είχε δικαίωμα διαχείρισης στην εταιρία κατά το χρόνο (μη) υποβολής της δήλωσης φόρου ή της έκδοσης πλαστού φορολογικού στοιχείου δεν δύναται να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο για τέτοιες πράξεις/παραλείψεις.
167 Βλ. Λ. Γεωργακόπουλου, ό.π., σελ. 320, Α. Τούση, ό.π., θέματα 8 και 9, σελ. 109, Β. Αντωνόπουλου, ό.π. σελ. 111.
168 Βλ. άρθρα 42 και 46 του ΕΝ. Στο τελευταίο ορίζεται ότι «...πάσα αλλαγή ή παραίτησις συνεταίρων,... υπόκεινται εις τας διατυπώσεις τας εις τα άρθρα 42, 43 και 44 διαλαμβανόμενας».
169 Βλ. Κ. Καραβά, ό.π., σελ. 466.
170 Βλ. Κ. Καραβά, ό.π., σελ. 460.
171 Το άρθρο 36 αποτελεί μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του άρθρου 22 του 6ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ΦΠΑ. Σκοπός των διατυπώσεων αυτών είναι ο έλεγχος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών των κρατών μελών (V.I.E.S.-VAT Information Exchange System) που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην θέσπιση των ανωτέρω ειδικών υποχρεώσεων δημοσιότητας και στη χορήγηση ΑΦΜ σε όλους τους υπόχρεους απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο (βλ. Π. Γιαννακούρη-Π. Κουκουβίνη, ό.π., σελ. 1051 και 1069). Το κάθε κράτος-μέλος έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει και πρόσθετες υποχρεώσεις με σκοπό την αποφυγή της φοροδιαφυγής (βλ. Ν. Σκλία, ό.π., σελ. 500)
172 Βλ. ολόκληρο το κείμενο της ΑΥΟ, όπως ισχύει, και σε Π. Γιαννακούρη-Π. Κουκουβίνη, ό.π., σελ. 1143 επ.

Πηγή: Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Συγγραφέας : Κ. Καλλιντέρης, Δικηγόρος

2 σχόλια:

  1. Η κορημου με 33,33% μετεχει σε ο.ε. σαν εταιρος και διαχειριστης φευγει για το εξωτερικο δυναται να αφησει μη εταιρο με σχετικο πληρεξουσιο στη θεση της? δηλ. τον πατερα της πρωην ομορυθμο μελος και συν/χος πλεον για διαχειριστικα καθηκοντα χωρις την εγκριση των λοιπων εταιρων?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΗΜΑΡΤΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΛΙΓΟ ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙ ΓΡΑΦΩ ΠΡΙΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΣΧΟΛΙΟ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.