Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Βήμα - βήμα η απόσυρση

Tου Γιώργου Καράμπελα
Με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την απόσυρση των παλαιών Ι.Χ.. Στις αλλαγές σε σύγκριση με την αρχική παρουσίαση, προβλέπεται η εκχώρηση του δικαιώματος απόσυρσης από τον ιδιοκτήτη Ι.Χ. σε κάποιον τρίτο. Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρώνεται, σύμφωνα με το υπουργείο, κατά μέσο όρο σε 17 μέρες ενώ τα προς απόσυρση Ι.Χ. θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει και τα τέλη κυκλοφορίας του 2011.
 Δείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποσύρετε το Ι.Χ. σας καθώς και το όφελος που θα αποκομίσετε.
Την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη ρύθμιση έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. με άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.1998, έχοντας ταυτόχρονα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2011. Αυτονόητο είναι ότι αυτά δεν θα ζητηθούν από όσους ακινητοποίησαν το Ι.Χ. τους τον τελευταίο χρόνο, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τη σχετική βεβαίωση. Τα προς απόσυρση Ι.Χ. θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ η μείωση θα έχει ως εξής:


1.μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ
2.από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ
3.από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
4.από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Τα βήματα της διαδικασίας

►Αρχικώς θα πρέπει να παραδοθεί το Ι.Χ. σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Δείτε εδώ τη λίστα με τα σημεία συλλογής σε όλη τη χώρα.

►Από εκεί θα εκδοθεί μέσα σε οκτώ ημέρες πιστοποιητικό. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο και ένα αντίγραφο θα σταλεί στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της εκάστοτε Περιφέρειας για να διαγραφεί το όχημα.

►Στη συνέχεια η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, θα εκδόσει εντός εντός πέντε ημερών πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος η οποία θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη σε δύο αντίγραφα.

►Το ένα αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής θα πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τον ενδιαφερόμενο.

Η διαδικασία για τον τελωνισμό καινούργιου αυτοκινήτου

•Εφόσον το καινούργιο αυτοκίνητο τελωνίζεται απευθείας από τους ιδιώτες:

Ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου υποβάλλει τελωνειακό παραστατικό στο οποίο επισυνάπτει:


Βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου I.X. και
Αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του
•Εφόσον το καινούργιο αυτοκίνητο τελωνίζεται από την εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό των ιδιωτών:

Επιπροσθέτως των παραπάνω θα πρέπει να δοθεί:

Αίτηση της εταιρείας με την οποία θα ζητείται ο τελωνισμός του οχήματος προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο,

Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου στο οποίο εκχωρήθηκε το σχετικό δικαίωμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.

Υπολογισμός της μείωσης

Το τέλος ταξινόμησης για κάθε καινούριο ή μεταχειρισμένο Ι.Χ. υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής ως εξής:

Τ.Τ: (Τιμή χονδρικής - μείωση μεταχειρισμένου +έξοδα ασφάλισης) X συντελεστής τέλους ταξινόμησης

Οι συντελεστές ταξινόμησης, ανάλογα τον κυβισμό έχουν ως ακολούθως


Κυβισμός Ι.Χ. Συντελεστής για

οχήματα EURO 4/IV


Μέχρι 900 κ.ε. 5%
Από 901-1.400 κ.ε. 12%
Από 1.401-1.600 κ.ε. 20%
Από 1.601-1.800 κ.ε. 30%
Από 1.801-2.000 κ.ε. 40%
Από 2.001 κ.ε. και πάνω 50%
Το όφελος που θα προκύψει για τους οδηγούς, ανάλογα με την εμπορική αξία του Ι.Χ., φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Για αναλυτικότερους υπολογισμούς δείτε τα παραδείγματα.


Εμπορική αξία Τ.Τ. πρίν Τ.Τ. μετά Όφελος
8.000 300 0 300
12.000 1.080 360 720
22.000 4.500 2.355 2.145
35.000 8.800 6.000 2.800
Παραδείγματα:

1) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 900 κυβικών αξίας χονδρικής 6.000 ευρώ (εμπορική αξία περίπου 8.000).

Χονδρικά το τέλος υπολογίζεται ως 5% X 6.000 ευρώ = 300 ευρώ.

Όφελος=300 ευρώ

Δεν θα πληρώσει τέλος ταξινόμησης

2) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 1.200 κυβικών αξίας χονδρικής 9.000 ευρώ (εμπορικής 12.000 περίπου)

Χονδρικά το τέλος υπολογίζεται ως 12% Χ 9.000 ευρώ = 1.080 ευρώ.

Όφελος= 6.000 Χ 12% =720 ευρώ

Θα πληρώσει τέλος 360 ευρώ (3.000 Χ 12%)

3) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 1.600 κυβικών αξίας χονδρικής 15.000 ευρώ (εμπορική 22.000 περίπου)

Χονδρικά το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 15.000 Χ 30%=4.500 ευρώ

Πλέον θα γλυτώσει το 65% του τέλους μέχρι 11.000 ευρώ

Όφελος = 65% (11.000 Χ 30%)=65% 3.300 = 2.145 ευρώ

Θα πληρώσει τέλος 2.355 ευρώ

4) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 2.000 κυβικών αξίας χονδρικής 22.000 ευρώ (εμπορικής 35.000 περίπου)

Χονδρικά το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 22.000 Χ 40%=8.800 ευρώ

Πλέον θα γλυτώσει το 50% του τέλους μέχρι 14.000 ευρώ

Όφελος = 50% (14.000 Χ 40%)= 50% 5.600 = 2.800 ευρώ

Θα πληρώσει τέλος 6.000 ευρώ

Ημερομηνία λήξης του μέτρου της απόσυρσης, ορίζεται η 20/12/2011.

Yπολογισμός της μείωσης μεταχειρισμένων Ι.Χ.

Σημειώνεται ότι η εργοστασιακή αξία των μεταχειρισμένων υπολογίζεται ως ακολούθως ανάλογα με την “ηλικία” τους, συγκριτικά με την αρχική τιμή.

α) Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

β)Για το δεύτερο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,70% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

γ)Για τον τρίτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,50% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

δ)Για τα πέντε επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

ε)Για τα τρία επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

στ)Για τα δύο επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,20% για κάθε μήνα κυκλοφορίας και

η)Για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

Παράδειγμα υπολογισμού αξίας:

Έστω ότι αγοράζετε μεταχειρισμένο Ι.Χ. 2 ετών και 6 μηνών , αρχικής εργοστασιακής αξίας 30.000 ευρώ.

Μείωση για τον πρώτο χρόνο: 1,3% Χ 12 =15,6%

Μείωση για τον δεύτερο χρόνο: 0,7% Χ 12 =8,4%

Μείωση για τον τρίτο χρόνο : 0,5% Χ 6 = 3%.

Συνολική μείωση = 27% , άρα η νέα αξία είναι 30.000 ευρώ - (30.000 Χ 27%)= 21.900
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.