Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

Από το περιοδικό Πολιτικά Θέματα της 2ας Ιανουαρίου 2004
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Τα πτερόεντα δώρα

Ξένος του κόσμου και της σαρκός,κατήλθε την παραμονήν από τα ύψη,συστείλας τας πτέρυγας όπως τας κρύπτη,θείος άγγελος.Εφερε δώρα από τα άνω βασίλεια δια να φιλεύση τους κατοίκους της πρωτευούσης.Ητον ο καλός άγγελος της πόλεως.

Εκράτει εις την χείρα εν άστρον και επί του στέρνου του έπαλλε ζωή και δύναμις,και από το στόμα το εξήρχετο πνοή θείας γαλήνης.Τα τρία ταύτα δώρα ήθελε να μεταδώση εις όλους όσοι προθύμως τα δέχονται.
Εισήλθεν εν πρώτοις εις εν αρχοντικόν μέγαρον.Ειδεν εκεί το ψεύδος και την σεμνοτυφίαν,την ανίαν και το ανωφελές της ζωής ζωγραφισμένα εις τα πρόσωπα του ανδρός και της γυναικός,και ήκουσε τα δύο τέκνα να ψελλίζωσι λέξεις εις άγνωστον γλώσσαν.Ο Άγγελος επήρε τα τρία ουράνια δώρα του και έφυγε τρέχων εκείθεν.
Επήγεν εις την καλύβην πτωχού ανθρώπου.Ο ανήρ έλειπεν όλην την εσπέραν εις την ταβέρναν.Η γυνή επροσπάθει ν’αποκοιμίση με ολίγον ξηρόν άρτον τα πέντε τέκνα,βλασφημούσα άμα την ώραν που είχεν υπανδρευθή.Τα μεσάνυχτα επέστρεψεν ο σύζυγός της’αυτή τον ύβρισε νευρική με φωνήν οξείαν,εκείνος την έδειρε με την ράβδο την οζώδη και μετ΄ολίγον οι δύο επλάγιασαν χωρίς να κάμουν την προσευχήν των,και ήρχισαν να ροχαλίζουν με βαρείς τόνους.Εφυγεν εκείθεν ο Άγγελος.
Ανέβη εις μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον.Ήσαν εκεί πολλά δωμάτια με τραπέζας,κ’επάνω των έκυπτον άνθρωποι μετρούντες αδιακόπως χρήματα,παίζοντες με χαρτιά.Ωχροί και δυστυχείς,όλη η ψυχή των ήτο συγκεντρωμένη εις την ασχολίαν ταύτην.Ο Άγγελος εκάλυψε το πρόσωπον με τας πτέρυγάς του δια να μη βλέπη κ’έφυγε δρομαίος.
Εις τον δρόμον συνήντησε πολλούς ανθρώπους,άλλους εξερχομένους από τα καπηλεία,οινοβαρείς και άλλους κατερχομένους από τα χαρτοπαίγνια,μεθύοντες χειροτέραν μέθην.Τινάς είδε ν’ασχηνονούν,και τινάς ήκουσε να βλασφημούν τον Άι-Βασίλην ως πταίστην.Ο Άγγελος εκάλυψε με τας πτέρυγας τα ώτα,δια να μην ακούη,και αντιπαρήλθεν.
Υπέφωσκεν ήδη η πρωία της πρωτοχρονιάς,και ο Άγγελος δια να παρηγορηθή,εισήλθεν εις μίαν Εκκλησίαν.Αμέσως πλησίον της θύρας είδεν ανθρώπους να μετρούν νομίσματα,μόνον πως δεν είχον παιχνιόχαρτα εις τας χείρας’και εις το βάθος,αντίκρυσεν ένα άνθρωπον χρυσοστόλιστον και μητροφορούντα ως Μήδον σατράπην της εποχής του Δαρείου,ποιούντα διαφόρους ακισμούς και επιτηδευμένας κινήσεις.Δεξια και αριστερά άλλοι μερικοί έψαλλον με πεπλασμένας φωνάς:Τον Δεσπότην και αρχιερέα!
Ο Άγγελος δεν εύρε παρηγορίαν.Επήρε τα πτερόεντα δώρα του-το άστρον το προωρισμένον να λάμπη εις τας συνειδήσεις,την αύραν,την ικανήν δια να δροσίζει τας ψυχάς,και την ζωήν,την πλασμένην δια να πάλλη εις τας καρδίας,ετάνυσε τας πτέρυγας,και επανήλθεν εις τας ουρανίας αψίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.